Njoftim rreth projektit “Programi i Trajnimit për Vetëpunesim”

Njoftim rreth projektit

“Programi i Trajnimit për Vetëpunesim”

Organizata Help ka përfunduar procesin e vlersimit per aplikimeve në fazën e parë nga komunat: Gjilan, Viti, Kacanik dhe Hani i Elezit. Ky proces është zbatuar gjatë muajit Shkurt 2019 dhe pas përzgjedhjes së listës së ngushtë do të fillojmë vizitat në terren gjatë muajit Mars në menyrë që të perzgjedhim perfituesit final.

Vetëm kandidatët që janë përzgjedhur në listën e ngushtë do të njoftohen dhe do të vizitohen në lokacionet e tyre përkatëse. Procesi parashihet të filloj me nga një Komunë dhe pas përfundimit të vazhdohet me Komunën në rradhë.

Për te gjitha detajet do te njoftoheni me kohë.

Ju faleminderit për mirekuptimin tuaj,

Help Kosovo


Announcement about the project

“Self-Employment Training Program”

Help Organization has completed the evaluation process for applications in the first phase of the municipalities: Gjilan, Viti, Kacanik and Hani i Elezit. This process was implemented during February 2019 and after the selection of the shortlist will continue with the field visits during March in order to select the final beneficiaries.

Only the candidates that are selected on the shortlist will be notified and will be visited at their respective locations.

The process is foreseen to start with one municipality and after completion it will be continued with the Municipality in the row.

For all the details the candidates will be notified on time.

Thank you for your understanding,

Help Kosovo

Read More

“My Story” ngjarje e organizuar nga Help në Prizren më 06.03.2019

“My Story” është ngjarje e organizuar nga Help Kosovo me anë të së cilës synohet të promovohet projekti i mbështetjes socio-ekonomike për bizneset e vogla dhe start-up.

Kjo ngjarje do të mbahet në DokuKino në Prizren me datën 06 Mars, e mërkurë ora 18:00.

Në këtë ngjarje marrin pjesë përfitues të granteve të Organizatës Help të cilët kanë arritur një sukses dhe janë shëndrruar në model se si mund të përfitohet nga skema e granteve.

Poashtu në këtë aktivitet do të prezantohet projekti i Help me anë të një seance informative ku të pranishmit do të njoftohen rreth mundësisë dhe mënyrës së aplikimit.

Read More

“My Story” event by Help in Prizren on 06.03.2019

“My Story” is an event organized by Help Kosovo, which aims to promote the socio-economic support for small businesses and start-ups.

This event will be held at DokuKino in Prizren on March 6, Wednesday at 18:00.

In this event also will participate Help clients who have achieved success and are transformed into a model of how to benefit from the grant scheme are participating in this event.

Also in this activity will be presented the project of Help through an information session where attendees will be informed about the possibility and the method of application.

***

“My Story” është ngjarje e organizuar nga Help Kosovo me anë të së cilës synohet të promovohet projekti i mbështetjes socio-ekonomike për bizneset e vogla dhe start-up.

Kjo ngjarje do të mbahet në DokuKino në Prizren me datën 06 Mars, e mërkurë ora 18:00.

Në këtë ngjarje marrin pjesë përfitues të granteve të Organizatës Help të cilët kanë arritur një sukses dhe janë shëndrruar në model se si mund të përfitohet nga skema e granteve.

Poashtu në këtë aktivitet do të prezantohet projekti i Help me anë të një seance informative ku të pranishmit do të njoftohen rreth mundësisë dhe mënyrës së aplikimit.

Read More

KOMUNIKATË PËR SHTYP / Saopstenje za medije

KOMUNIKATË PËR SHTYP
22 Shkurt 2019

Seancat informuese për te interesuarit për grante nga Help

Projekti “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2019-2020”” i financuar nga Qeveria Gjermane dhe Komunat partnere dhe i cili zbatohet nga organizata Help – Hilfe zur Selbsthilfe fillon me seancat informuese për qytetaret e interesuar për grant në komunat: Fushe Kosove (35 grante), Obiliq (30 grante), Prizren (40 grante), Graçanice (15 grante).

Përmes seancave informuese Help:
– informon te interesuarit në lidhje me idenë e projektit dhe grupet e synuara
– informon te interesuarit me komponentët e projektit dhe kriteret e përzgjedhjes
– shpërndanë formularin e parë e aplikimit për të gjithë të pranishmit e interesuar
– përgjigjet te gjitha pyetjeve nga te interesuarit

Informatë rreth seancave informuese:

Seancat e para:

E Hene, 25/02/2019 Fushe Kosove Salla e kuvendit komunal 12:00
E marte, 26/02/2019 Obiliq Salla e kuvendit komunal 11:00
E merkure, 27/02/2019 Prizren Kuvendi Komunal (ish Bankosi), salla e kuqe 11:00
E enjte, 28/02/2019 Graçanice Salla e Kuvendit Komunal 11:00

Seancat e dyta:

E Hene, 04/03/2019 Fushe Kosove Qendra per Bashkpunim dhe Integrim „Fidan Lahu“ 12:00
E merkure, 06/03/2019 Prizren Kuvendi Komunal (ish Bankosi), salla e kuqe 11:00
E merkure, 06/03/2019 Prizren Kuvendi Komunal (ish Bankosi), salla e kuqe 14:00
E merkure, 06/03/2019 Prizren Salla DokuKino 18:00

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në zhvillim të qëndrueshëm dhe stabilitet në Kosovë me fokus kryesor fuqizimin ekonomik. Përderisa, qëllimi i veçantë është krijimi i vendeve të reja të punës përmes mbështetjes direkte me grante për biznese të vogla.
Përmes këtij projekti, ofrohen pajisje në mënyrë që përfituesit të mund të fillojnë apo rrisin biznesin e tyre. Vlera mesatare e një granti, për një përfitues, është 2,000.00 Euro ne forme te pajisjes, jo para te gatshme.

__________________________________________________________________

Saopstenje za medije
22. februar 2019

Projekat “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti na Zapadnom Balkanu 2019-2020″, finansiran od strane Nemačke Vlade i partnerskih opština i koji se sprovodi od organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe Počinje sa info sesijama za zainteresovane gradjane po pitanju granta/donacija, za opštine: Kosovo polje (35), Obilic (30), Prizren (40), Gracanica (15).

Kroz info sesije Help:
-Informiše zainteresovane u vezi ideje projekta i ciljne grupe
-informiše zainteresovane sa komponentama projekta i kriterije za izbor korisnika donacije,
-distribuira formular za aplikaciju za sve zainteresovane koji su prisutni,
-odgovara na sva pitanja od zainteresovanih korisnika.

Prve Info sesije:

Data Komuna Vendtakimi Ora
Ponedeljak, 25/02/2019 Kosovo Polje Sala skupstine opstine 12:00
Utorak, 26/02/2019 Obilic Sala skupstine opstine 11:00
Sreda, 27/02/2019 Prizren Skupstina opstine (bivsi Bankos), crvena sala 11:00
Cetvrtak, 28/02/2019 Gracanica Sala skupstine opstine 11:00

Druga Info sesije:

Data Komuna Vendtakimi Ora
Ponedeljak, 04/03/2019 Kosovo Polje Sala skupstine opstine 12:00
Utorak, 06/03/2019 Obilic Sala skupstine opstine 11:00
Sreda, 06/03/2019 Prizren Skupstina opstine (bivsi Bankos), crvena sala 14:00
Cetvrtak, 06/03/2019 Gracanica Sala skupstine opstine 18:00

Opšti cilj projekta je da doprinese održivom razvoju i stabilnosti na Kosovu sa glavnim fokusom na ekonomsko osnaživanje. Dok je specifičan cilj stvaranje novih radnih mesta kroz direktnu podršku preko donacija za mala preduzeća. Kroz ovaj projekat, doniraju se iskljucivo oprema, tako da korisnici mogu da započnu ili unaprede svoje poslovanje. Prosečna vrednost donacije, za jednog dobitnika, je 2,000.00 Eura, iskljucivo u obliku opreme, ne gotovinom.

Read More

Help Kosovo organizuje informativne sastanke sa građanima

Help Kosovo organizuje informativne sastanke sa građanima

O PROJEKTU:

“Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti na Zapadnom Balkanu 2019-2020” bitće realizovan u opštinama: Kosovo Polje (35 grantova), Obilic (30 grantova),Prizren (40 grantova) i Gracanica (15 grantova).

Ovaj projekat je finansiran od strane Nemačke Vlade,partnerskim opštinama, i implementira se od organizacije Help Kosovo

KO MOŽE DA APLICIRA:

Pravo na aplikaciju za 2019-u imaju svi stanovnici opština: Kosovo Polje, Obilic, Prizren, Gracanica

Prijave može uzeti u informativnim sastancima u vašoj opštini, ili preko web stranice

www.help-kosovo.org ili na vašoj Opštini.

INFORMATIVNI SASTANCI:

25.02.2019 Sala Skupstine Opstine Kosovo Polje 12:00 sati

26.02.2019 Sala Skupstine Opstine Obilic 11:00 sati

27.02.2019 Zgrada opstine (bivsi Bankos), crvena sala Prizren 11:00 sati

28.02.2019 Sala Skupstine Opstine Gracanica 11:00 sati

04.03.2019 Centar za saradnju I integraciju “Fidan Lahu” 12:00 sati

06.03.2019 Zgrada opstine (bivsi Bankos), crvena sala Prizren 14:00 sati

06.03.2019 Zgrada opstine (bivsi Bankos), crvena sala Prizren 11:00 sati

PODNOŠENJE PRIJAVA:

Nakon informativnog sastanka, zainteresovani kandidati mogu dobiti uputstva za popunu obrazca za apliciranje.

Poslednji rok za prijavu je Petak, 29 Mart 2019, do 16:00.

Popunjeji obrazci sa pratećim dokumentima moraju biti dostavljeni na vreme preko pošte- u dole navedenoj adresi:

Help Kosovo, Poštanski Fah br. 23,

10000 Priština, Republika Kosovo

 

 

Read More

Help organizon takime informuese në Prizren, Fushë Kosovë, Obiliq dhe Graçanicë

Organizata Help Kosovo organizon takime informuese me qytetarët

RRETH PROJEKTIT:

“Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2019-2020” do të realizohet në komunat:  Fushë Kosovë (35 grante), Obiliq (30 grante), Prizren (40 grante), Graçanice (15 grante).

Ky projekt financohet nga Qeveria Gjermane, komunat partnere ndërsa zbatohet nga organizata Help Kosovo

KUSH MUND TË APLIKOJ?

Të drejtë aplikimi për vitin 2019 kanë të gjithë qytetarët nga komunat: Fushë Kosovë, Obiliq, Prizren dhe Graçanicë.

Format për aplikim mund të merren gjatë takimeve informuese në komunën tuaj apo të shkarkohen nëpërmjet ueb faqes në linkun: www.help-kosovo.org ose të merren në Komunën përkatëse.

Takimet informuese:

25.02.2019 Salla e Kuvendit Komunal në Fushë Kosovë ora 12:00

26.02.2019 Salla e Kuvendit Komunal në Obiliq ora 11:00

27.02.2019 Kuvendi Komunal (ish Bankosi), salla e kuqe në Prizren ora 11:00

28.02.2019 Salla e Kuvendit Komunal në Graçanicë ora 11:00

04.03.2019 Qendra per Bashkpunim dhe Integrim “Fidan Lahu”ora 12:00

06.03.2019 Kuvendi Komunal (ish Bankosi), salla e kuqe në Prizren ora 11:00

06.03.2019 Kuvendi Komunal (ish Bankosi), salla e kuqe në Prizren ora 14:00

06.03.2019 Salla DokuKino Prizren 18:00

Dorëzimi i aplikacioneve:

Pas përfundimit të takimit informues, kandidatët e interesuar për aplikim mund të marrin aplikacionin dhe udhëzuesin për aplikim.

Data e fundit për aplikim është 29 Mars 2019 e premte, ora 16:00

Aplikacionet e plotësuara dhe dokumentet mbështetëse duhet të dorëzohen në kohë me postë në adresën:

Help Kosove, Fahu postar Nr: 23;

10.000 Prishtinë Republika e Kosovës

 

 

 

Read More

Help and Municipality of Gracanica support micro-businesses

Today, on 11.02.2019, NGO Help Kosovo has reached a cooperation agreement with the Municipality of Graçanica for the support of small and start-ups with equipment for their activities, under the project “Support for Socio-Economic Stability in the Western Balkans 2019 -2020 “. In 2019, Help Kosovo and the Municipality of Graçanica will support at least 15 businesses with equipment and business-related training.
Mayor Srđan Popović expressed readiness for cooperation and stated that this is a very good opportunity for start-up businesses and small businesses that are in need of equipment. Help Kosovo Program Coordinator Ms. Shqipe Breznica presented details of the activities that will be implemented during the project such as: organization of information sessions with citizens of the respective municipality, where all interested parties will be informed about the application after which will be a deadline submitting applications.
For the organization of information sessions with citizens, you will be informed on time through social media, from the Municipality and the posters that will be placed in each neighborhood and village of Graçanica Municipality.

***

Sot me datën 11.02.2019 Organizata Help Kosovo ka arritur marrëveshje bashkëpunimi me Komunën e Graçanicës për mbështetjen e bizneseve të vogla dhe start-up me pajisje për aktivitetin e tyre në kuadër të projektit “Mbështetje për stabilitetin socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2019-2020”. Në vitin 2019 Help dhe Komuna e Graçanicës do të mbështesin së paku 15 biznese me pajisje si dhe me trajnime për aftësim të të bërit biznes. Kryetari i Komunës Srđan Popović shprehi gatishmërinë për bashkëpunim dhe deklaroi se kjo është një mundësi shumë e mire për bizneset e reja (start-up) dhe bizneset e vogla që kanë nevojë për pajisje.
Koordinatorja e Programit të Help Shqipe Breznica prezantoi detaje të aktiviteteve që do të zbatohen gjatë projektit siç janë: organizimi i takimeve informuese me qytetarë ku do të informohen të gjithë të interesuarit rreth aplikimit, pas së cilës do të jetë një afat i caktuar për të aplikuar.
Për organizimin e takimeve informuese me qytetarë do të informoheni me kohë përmes rrjeteve sociale, Komunës si dhe posterëve që do të vendosen në çdo lagje dhe fshat të Graçanicës.

***

Danas, 11.02.2019 NVO Help Kosovo je postigla sporazum o saradnji sa Opštinom Graćanica za podršku malim i start-up preduzećima sa opremom za njihove aktivnosti, u okviru projekta “Podrška društveno-ekonomskoj stabilnosti na zapadnom Balkanu” 2019 -2020 “. 2019. godine, Help Kosovo i Opština Graćanica će podržati najmanje 15 preduzeća sa opremom I obukom za vodjenje poslovanja. Gradonacelnik je izrazio spremnost za saradnju i izjavio da je ovo vrlo dobra prilika za start-up biznise i mala preduzeća kojima je potrebna oprema.
Koordinator programa Helpa na Kosovu gđa Shqipe Breznica predstavila je detalje o aktivnostima koje će se sprovoditi tokom projekta, kao što su: organizacija informativnih sastanaka sa građanima dotične opštine, gde će sve zainteresovane strane biti obaveštene o aplikaciji nakon čega će biti rok za podnošenje prijava/aplikacija.
Za organizovanje informativnih sesija sa građanima, vi ćete biti blagovremeno obavešteni preko društvenih medija, od strane Opštine Graćanica I preko postera koji će biti postavljeni u svakom naselju u opštini Graćanica.

Read More

Help dhe Komuna e Prizrenit mbështesin bizneset e vogla dhe të reja me grante

Me datën 06.02.2019 Organizata Help Kosovo ka arritur marrëveshje bashkëpunimi me Prizrenit për mbështetjen e bizneseve të vogla dhe start-up me pajisje për aktivitetin e tyre në kuadër të projektit “Mbështetje për stabilitetin socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2019-2020”.
Në vitin 2019 Help dhe Komuna e Prizrenit do të mbështesin së paku 40 biznese me pajisje si dhe me trajnime për aftësim të të bërit biznes.

Kryetari i Komunës Mytaher Haskuka shprehi gatishmërinë për bashkëpunim dhe deklaroi se kjo është një mundësi shumë e mire për bizneset e reja (start-up) dhe bizneset e vogla që kanë nevojë për pajisje.

Koordinatorja e Programit të Help Shqipe Breznica prezantoi detaje të aktiviteteve që do të zbatohen gjatë projektit siç janë: organizimi i takimeve informuese me qytetarë ku do të informohen të gjithë të interesuarit rreth aplikimit, pas së cilës do të jetë një afat i caktuar për të aplikuar.

Për organizimin e takimeve informuese me qytetarë do të informoheni me kohë përmes rrjeteve sociale, Komunës si dhe posterëve që do të vendosen në çdo lagje dhe fshat të Prizrenit.

Read More

Help dhe Komuna e Obiliqit mbështesin bizneset e vogla dhe të reja

Sot me datën 30.01.2019 Organizata Help Kosovo ka arritur marrëveshje bashkëpunimi me Komunën e Obiliqit për mbështetjen e bizneseve të vogla dhe start-up me pajisje për aktivitetin e tyre në kuadër të projektit “Mbështetje për stabilitetin socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2019-2020”.

Në vitin 2019 Help dhe Komuna e Obiliqit do të mbështesin së paku 30 biznese me pajisje si dhe me trajnime për aftësim të të bërit biznes. Nën-kryetari i Komunës Ibush Mjekiqi shprehi gatishmërinë për bashkëpunim dhe deklaroi se kjo është një mundësi shumë e mire për bizneset e reja (start-up) dhe bizneset e vogla që kanë nevojë për pajisje.

Koordinatorja e Programit të Help Shqipe Breznica prezantoi detaje të aktiviteteve që do të zbatohen gjatë projektit siç janë: organizimi i takimeve informuese me qytetarë ku do të informohen të gjithë të interesuarit rreth aplikimit, pas së cilës do të jetë një afat i caktuar për të aplikuar.

Në takim ishte prezent edhe Shefi i Kabinetit të Kryetarit të Komunës së Obiliqit Abdyrrahman Krasniqi i cili u shpreh i kënaqur në arritjen e marrëveshjes mes Help dhe Komunës së Obiliqit dhe shprehi gatishmëri në mbështetje në implementimin e projektit.
Për organizimin e takimeve informuese me qytetarë do të informoheni me kohë përmes rrjeteve sociale, Komunës si dhe posterëve që do të vendosen në çdo lagje dhe fshat të Obiliqit.

Read More

Help dhe Komuna e Fushë Kosovës mbështesin bizneset e vogla

Sot me datën 29.01.2019 Organizata Help Kosovo ka arritur marrëveshje bashkëpunimi me Komunën e Fushë Kosovës për mbështetjen e bizneseve të vogla dhe start-up me pajisje për aktivitetin e tyre në kuadër të projektit “Mbështetje për stabilitetin socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2019-2020”.

Në vitin 2019 Help dhe Komuna e Fushë Kosovës do të mbështesin së paku 35 biznese me pajisje si dhe me trajnime për aftësim të të bërit biznes. Kryetari i Komunës Burim Berisha shprehi gatishmërinë për bashkëpunim dhe deklaroi se kjo është një mundësi shumë e mire për bizneset e reja (start-up) dhe bizneset e vogla që kanë nevojë për pajisje.

Koordinatorja e Programit të Help Shqipe Breznica prezantoi detaje të aktiviteteve që do të zbatohen gjatë projektit siç janë: organizimi i takimeve informuese me qytetarë ku do të informohen të gjithë të interesuarit rreth aplikimit, pas së cilës do të jetë një afat i caktuar për të aplikuar.

Në takim ishin prezent edhe Nënkryetari i Komunës së Fushë Kosovës Fadil Krasniqi dhe Drejtori i Zhvillimit Ekonomik Ekrem Berjani të cilët u shprehën të kënaqur në arritjen e marrëveshjes mes Help dhe Komunës së Fushë Kosovës.

Për organizimin e takimeve informuese me qytetarë do të informoheni me kohë përmes rrjeteve sociale, Komunës si dhe posterëve që do të vendosen në çdo lagje dhe fshat të Fushë Kosovës.

Read More
X