[SHQ-ALB]

Për aplikuesit për grante të vitit 2021 nga komunat Klinë, Malishevë, Rahovec, Skënderaj, Dragash, Kamenicë dhe Shtime në kuadër të projektit “Fuqizimi socio-ekonomik i Ballkanit Perëndimor”.

Njoftojmë se vlerësimi në fazën e parë do të zbatohet gjatë muajve Janar-Shkurt 2022 dhe vlerësimi në fazën e dytë në teren do të zbatohet në Mars-Prill 2022.

Në Klinë do të ofrohen së paku 30 grante, Malishevë – 25, Rahovec – 25, Skënderaj – 20, Dragash – 20, Kamenicë – 20 dhe Shtime – 20.

Ky projekt financohet nga Qeveria Gjermane dhe komunat partnere ndërsa zbatohet nga organizata Help Kosovo.

Përkrahja do t’u ofrohet grupeve të cënueshme shoqërore përfshirë këtu gratë, të rinjt, anëtarët e komuniteteve jo-shumicë, personave me aftësi të kufizuara etj.

Suksese të gjithë aplikuesve.

[ENG]

For applicants for grants of 2021 from the municipalities of Klina, Malisheva, Rahovec, Skënderaj, Dragash, Kamenica and Shtime within the project “Socio-economic empowerment of the Western Balkans”.

We announce that the evaluation in the first phase will be implemented during the months January-February 2022 and the evaluation in the second phase in the field will be implemented in March-April 2022.

At least 30 grants will be offered in Klina, Malisheva – 25, Rahovec – 25, Skënderaj – 20, Dragash – 20, Kamenica – 20 and Shtime – 20.

This project is funded by the German Government and partner municipalities and implemented by Help Kosovo.

Support will be provided to vulnerable social groups including women, youth, members of non-majority communities, people with disabilities, etc.

Success to all applicants.