Shpallje tenderi / Tender announcement (Agriculture)

Help filloi prokurimin për blerjen e pajisjeve per Bujqësi, që nevojiten për aktivitetet e organizates Help, misioni ne Kosove.

Njoftojme te gjitha kompanite e interesuara qe dosjen e prokurimit mund ta marin ne zyret e organizates Help, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine, ose ne menyre elektronike: [email protected]

Me qëllim të marrjes parasysh, oferta duhet të dorëzohet tek Help më së voni deri me 04.07.2022, ora 16:00, personalisht, ne zarf te mbyllur ne zyre te Help-Hilfe zur Selbsthilfe, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine

Per cdo informate shtese ju lutem kontaktoni ne :+ 383(0)44 672 072 dhe/ose + 383(0)044 163 100

Read More

Shpallje tenderi / Tender announcement (Beekeeping)

Help filloi prokurimin për blerjen e pajisjeve per Bletari, që nevojiten për aktivitetet e organizates Help, misioni ne Kosove.

Njoftojme te gjitha kompanite e interesuara qe dosjen e prokurimit mund ta marin ne zyret e organizates Help, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine, ose ne menyre elektronike: [email protected]

Me qëllim të marrjes parasysh, oferta duhet të dorëzohet tek Help më së voni deri me 05.07.2022, ora 16:00, personalisht, ne zarf te mbyllur ne zyre te Help-Hilfe zur Selbsthilfe, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine

Per cdo informate shtese ju lutem kontaktoni ne :+ 383(0)44 672 072 dhe/ose + 383(0)044 163 100

Read More

Shpallje per tender / Tender announcement (Sewing)

Organizata Help-HilfezurSelbsthilfe, Misioni ne Kosove, ka filluar me blerje/prokurim, per nevojat e organizates dhe ne mbeshtetje te klienteve qe kane perfituar grant/donacion nga organizata Help, me projektin “Social Economic Empowerment in Western Balkans”.

Ju lutem a mundeni ta publikoni ne web faqen tuaj , thirjen per prokurim te paisjeve per Rrobaqepesi, brenda periudhes kohore (13.06.2022 – hapja, 04.07.2022 – mbyllja).

Help filloi prokurimin për blerjen e pajisjeve per Rrobaqepesi, që nevojiten për aktivitetet e organizates Help, misioni ne Kosove. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara qe dosjen e prokurimit mund ta marin ne zyret e organizates Help, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine, ose ne menyre elektronike : [email protected]

Me qëllim të marrjes parasysh, oferta duhet të dorëzohet tek Help më së voni deri me 04.07.2022, ora 16:00, personalisht, ne zarf te mbyllur ne zyre te Help-HilfezurSelbsthilfe, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine

Per cdo informate shtese ju lutem me kontaktoni ne :+ 383 45 237 295

Read More

Shpallje per tender / Tender announcement (Gastronomy)

Help filloi prokurimin për blerjen e pajisjeve per Gastronomi, që nevojiten për aktivitetet e organizates Help, misioni ne Kosove. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara qe dosjen e prokurimit mund ta marin ne zyret e organizates Help, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine, ose ne menyre elektronike : [email protected]

Me qëllim të marrjes parasysh, oferta duhet të dorëzohet tek Help më së voni deri me 28.06.2022, ora 16:00, personalisht, ne zarf te mbyllur ne zyre te Help-HilfezurSelbsthilfe, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine

Per cdo informate shtese ju lutem me kontaktoni ne :+ 383 45 237 295

Read More

Shpallje per tender / Tender announcement (Production)

Help filloi prokurimin për blerjen e pajisjeve per prodhim, që nevojiten për aktivitetet e organizates Help, misioni ne Kosove. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara qe dosjen e prokurimit mund ta marin ne zyret e organizates Help, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu, Obj U3, H2, K2, N9, Prishtine, ose ne menyre elektronike:
[email protected]

Me qëllim të marrjes parasysh, oferta duhet të dorëzohet tek Help më së voni deri me 27.06.2022, ora 16:00, personalisht, ne zarf te mbyllur ne zyre te Help-HilfezurSelbsthilfe, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine

Per cdo informate shtese ju lutem me kontaktoni ne :+ 383 45 243 600

Read More

Final clients 2021/2022

Final clients list for the project “Socio-economic Empowerment of the Western Balkans”

Municipalities: Rahovec, Shtime, Klina, Malisheva, Kamenica, Dragash, Skenderaj
(Updated on 19.05.2022)
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Read More

Help Kosovo activities for Earth Day

Help Kosovo, Down Syndrome Kosova (DSK) and Community Development Fund (CDF) planted 22 trees together at the National Library of Kosovo, to raise awareness of environmental protection and the symbol that everyone contribute to the good of the planet in some way, today and every day.

#EarthDay (22nd of April) brought together and established an effective synergy between Help Mission in Kosovo, the Kosovo Correctional Service of Kosovo and the Municipality of Prishtina in the financing, producing, and assembling of garbage bins within the city of Prishtina.

The significance and uniqueness of this project lies within the production of the trash bins, as they were produced by the prisoners of the Dubrava Prison, where Help previously provided professional training in the field of welding and necessary materials.
Lets make everyday, Earth Day!
Read More

More than 160 clients supported by Help in 2022

Help po zbaton nënshkrimin e kontratave për grante me perfituesit nga Komunat partnere Skenderaj, Klinë, Rahovec, Shtime, Malishevë, Dragash e Kamenicë në kuader të projektit “Fuqizimi socio-ekonomik në Ballkanin Perëndimor” financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Qeverisë Gjermane dhe Komunat partnere të përfshira në projekt.
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në zhvillim të qëndrueshëm dhe stabilitet në Kosovë me fokus kryesor fuqizimin ekonomik. Përderisa, qëllimi i veçantë është krijimi i vendeve të reja të punës përmes mbështetjes direkte me grante për biznese të vogla.
Nëpërmjet këtij projekti, ofrohen pajisje në mënyrë që përfituesit të mund të fillojnë apo të zhvillojnë bizneset e tyre. Vlera mesatare e një granti, për një përfitues, është 2,000 Euro në formë të pajisjeve.
Si pjesë e Projektit, Help Kosovo zhvilloi trajnimet biznesore me qëllim të nxitjes së punësimit dhe zhvillimit të ndërmarrësisë dhe zgjerimit të mundësive të punësimit për klientët e mbështetur nga komunat e synuara. Trajnimi i biznesit u mbajt nga vetë stafi i Help Kosovo.
***
Help is implementing grant contracts signing with clients from the Partner Municipalities of Skenderaj, Klinë, Rahovec, Shtime, Malishevë, Dragash and Kamenicë in the framework of the project “Socio-economic empowerment in Western Balkans” funded by the Ministry for Foreign Affairs of German Government and partner municipalities involved in the project.
The overall goal of the project is to contribute to sustainable development and stability in Kosovo with the main focus on economic empowerment. While, the specific goal is to create new jobs through direct grant support for small businesses.
Through this project, equipment is provided so that beneficiaries can start or develop their businesses. The average value of a grant, for a beneficiary, is 2,000 Euros in equipment.
As a part of the Project, Help Kosovo conducted business training aiming to foster employability and entrepreneurship and expanding job opportunities for the supported clients from targeted municipalities. The business training was delivered by Help Kosovo staff.

Read More

Help visits on International Romani Day

On April 8th for the International Romani Day jointly with the EU Ambassador to Kosovo, Tomáš Szunyog, Help visited clients from Roma community that were supported by Help Mission in Kosovo in their entrepreneurship journey. We at Help believe that economic empowerment is key to a genuine inclusion and representation.
***
Me 8 Prill, për Ditën Ndërkombëtare të Romëve, së bashku me Ambasadorin e BE-së në Kosovë, Tomáš Szunyog, vizituam klientët nga komuniteti Rom, të cilët janë mbështetur nga Help Misioni në Kosovë në rrugëtimin e tyre si sipërmarrës. Ne në Help besojmë se fuqizimi ekonomik është çelësi për një përfshirje dhe përfaqësim të vërtetë.
Read More
X