The first monitoring phase within Inclusion and Economic Empowerment in the Western Balkans (SOE10)

We would like to announce that the first monitoring phase of our project “Inclusion and Economic Empowerment in the Western Balkans” in Kosovo has been successfully completed! 🚀
We have awarded grants to 165 clients across 7 municipalities in Kosovo – Lipjan, Prizren, Prishtina, South Mitrovica, Junik, Mamusha, and Peja. 🌍💙
This milestone marks a significant step towards fostering inclusion and economic empowerment in the region. Together, we’re positively impacting the lives of individuals and communities.

Ju njoftojmĂ« se faza e parĂ« e monitorimit tĂ« projektit tonĂ« “PĂ«rfshirja dhe Fuqizimi Ekonomik nĂ« Ballkanin PerĂ«ndimor” nĂ« KosovĂ« ka pĂ«rfunduar me sukses! 🚀
Ne kemi ndarĂ« grante pĂ«r 165 klientĂ« nĂ« 7 komuna nĂ« KosovĂ« – Lipjan, Prizren, PrishtinĂ«, MitrovicĂ« Jugore, Junik, MamushĂ« dhe PejĂ«. 🌍💙
Ky moment shënon një hap të rëndësishëm drejt nxitjes së përfshirjes dhe fuqizimit ekonomik në rajon. Së bashku, ne po ndikojmë pozitivisht në jetën e individëve dhe komuniteteve.

Read More

Tender for purchasing I.T. and Audio/Video equipment

Help Mission in Kosovo is implementing the procurement for the purchase of I.T and Video/Audio equipment, purchase reference number P-XKX-SOE10-23-23-11, which are needed for the organization’s activities.

We invite all interested companies to request the procurement file via e-mail, at the address: fetahu@help-kosovo.org

In order to be considered, the offer must be submitted to Help no later than 05.09.2023, at 16:00, personally, in a sealed envelope at the office of Help-Hilfe zur Selbsthilfe, at the address: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu, Obj U3, H2, K2, N9, Prishtina

___________________________________________

Help Misioni ne Kosove po zbaton prokurimin për blerjen e paisjeve të I.T dhe Video/Audio, numri I references se blerjes P-XKX-SOE10-23-23-11, që nevojiten për aktivitetet e organizates.

Ftojme te gjitha kompanite e interesuara qe dosjen e prokurimit mund ta kerkojne permes postes elektronike, ne adresen: fetahu@help-kosovo.org

Me qëllim të marrjes parasysh, oferta duhet të dorëzohet tek Help më së voni deri me 05.09.2023, ora 16:00, personalisht, ne zarf te mbyllur ne zyre te Help-Hilfe zur Selbsthilfe, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine

Read More

Continuation of cooperation between Help and KCS

Vazhdon bashkĂ«punimi mes Help Kosovo dhe ShĂ«rbimi Korrektues i KosovĂ«s nĂ« kuadĂ«r tĂ« projektit “MbĂ«shtetje stabilitetit socio-ekonomik nĂ« rajonin e Ballkanit PerĂ«ndimor 2021-2022”.
Qëllimi i projektit është fuqizimi i grupeve të rrezikuara ne sferën ekonomike dhe atë sociale dhe ofrimi i mundësive për përfshirje ne jetën shoqërore.
Help dhe Shërbimi Korrektues i Kosovës do të bashkëpunojnë ne mbështetje për qendrat korrektuese në rehabilitimin dhe risocializimin e të dënuarve dhe ofrimin e trajnimeve për personelin dhe te dënuarit.
Palët u përfaqësuan nga Drejtoresha e Help Kosovo Shqipe Breznica dhe Drejtori i Institucionit të Shërbimit Korrektues të Kosovës ztr. Nehat Thaqi të cilët u shprehën të kënaqur me arritjen e marrëveshjes së bashkëpunimit dhe shprehën gatishmëri në implementimin e mirëfilltë të projektit dhe monitorimin e tij.


The cooperation between Help Kosovo and the Kosovo Correctional Service continues within the project “Support to socio-economic stability in the Western Balkans region 2021-2022”.
The aim of the project is to empower vulnerable groups in the economic and social spheres and provide opportunities for inclusion in social life.
Help and the Kosovo Correctional Service will cooperate in support of correctional centers in the rehabilitation and re-socialization of convicts and the provision of training to staff and convicts.
The parties were represented by the Country Director of Help Kosovo Shqipe Breznica and the Director of the Kosovo Correctional Service Institution, Mr. Nehat Thaqi who expressed satisfaction with the achievement of the cooperation agreement and expressed readiness in the proper implementation of the project and its monitoring.

Read More