Continuation of cooperation between Help and KCS

Vazhdon bashkëpunimi mes Help Kosovo dhe Shërbimi Korrektues i Kosovës në kuadër të projektit “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2021-2022”.
Qëllimi i projektit është fuqizimi i grupeve të rrezikuara ne sferën ekonomike dhe atë sociale dhe ofrimi i mundësive për përfshirje ne jetën shoqërore.
Help dhe Shërbimi Korrektues i Kosovës do të bashkëpunojnë ne mbështetje për qendrat korrektuese në rehabilitimin dhe risocializimin e të dënuarve dhe ofrimin e trajnimeve për personelin dhe te dënuarit.
Palët u përfaqësuan nga Drejtoresha e Help Kosovo Shqipe Breznica dhe Drejtori i Institucionit të Shërbimit Korrektues të Kosovës ztr. Nehat Thaqi të cilët u shprehën të kënaqur me arritjen e marrëveshjes së bashkëpunimit dhe shprehën gatishmëri në implementimin e mirëfilltë të projektit dhe monitorimin e tij.


The cooperation between Help Kosovo and the Kosovo Correctional Service continues within the project “Support to socio-economic stability in the Western Balkans region 2021-2022”.
The aim of the project is to empower vulnerable groups in the economic and social spheres and provide opportunities for inclusion in social life.
Help and the Kosovo Correctional Service will cooperate in support of correctional centers in the rehabilitation and re-socialization of convicts and the provision of training to staff and convicts.
The parties were represented by the Country Director of Help Kosovo Shqipe Breznica and the Director of the Kosovo Correctional Service Institution, Mr. Nehat Thaqi who expressed satisfaction with the achievement of the cooperation agreement and expressed readiness in the proper implementation of the project and its monitoring.

Read More

Grant contracts signing events

Signing grant contract with clients in Prizren (June 2019)

Signing grant contract with clients in Gracanica (June 2019)

Signing grant contract with clients in Fushe Kosova (June 2019)

Signing grant contract with clients in Obiliq (June 2019)

Signing grant contract with clients in Gjilan, Viti, Kacanik and Hani i Elezit (May 2019)

Signing grant contract with clients in Mitrovica North (2018)

Signing grant contracts with clients in Suhareka (2018)

Signing grant contracts with clients in Shterpce (2018)

Signing grant contracts with clients in Deçan (2018)

Signing grant contracts with clients in Istog (2018)

Signing grant contracts with clients in Mitrovica (2018)

Signing grant contracts with clients in Lipjan (2018)

 

 

 

 

Read More