Help regional meeting in Prishtina

Help Kosovo has hosted a regional meeting on the third week of May 2023. Participants consisted of Help-Hilfe zur Selbsthilfe Bonn HQ, the Regional Office of Help, Help Missions from Albania, Bosnia& Herzegovina, Montenegro, Serbia, Ukraine, and Moldova.

Cooperation is the cornerstone of progress, and we firmly believe that by joining forces, we can achieve incredible things together. As the renowned saying goes, “Alone we can do so little, together we can do so much.”

One Help!

Read More

THIRRJE PËR APLIKIM PËR GRANTE / POZIV ZA PRIJAVE ZA GRANTOVE 📢

Help Misioni në Kosovo bën thirrje për aplikim për grante në kuadër të projektit “Përfshirja dhe Fuqizimi Ekonomik në Ballkanin Perëndimor” i cili do të realizohet në komunat: Prishtinë, Junik, Mamushë, Lipjan, Mitrovicë e Jugut, Prizren dhe Pejë.
Ky projekt financohet nga Qeveria Gjermane, komunat partnere ndërsa zbatohet nga organizata Help në Kosovë.
Të drejtë aplikimi për vitin 2023 kanë qytetarët nga komunat e përfshira në projekt.
Format për aplikim mund të merren gjatë takimeve informuese në komunën tuaj apo të shkarkohen nëpërmjet ueb faqes në linkun: www.help-kosovo.org.

UDHËZUES

DORËZIMI I APLIKACIONEVE

  • Përmes postës – Aplikacionet e plotësuara dhe dokumentet mbështetëse duhet të dorëzohen me postë në adresën:

Help Kosove
Fahu postar Nr: 23
10 000 Prishtinë
Republika e Kosovës

Klikoni Download për ta shkarkuar aplikacionin për grante në gjuhën shqipe.

Ju duhet të aplikoni vetëm në një nga mënyrat e ofruara.

Data e fundit për aplikim është 19.05.2023, ora 16:00.

_____________________________________________

Help Misija na Kosovu poziva za podnošenje prijava za grantove u okviru projekta “Inkluzija i ekonomsko osnaživanje na Zapadnom Balkanu“ koji će se sprovoditi u opštinama: Prishtina, Junik, Mamuša, Lipljan, Južna Mitrovica, Prizren i Peć.
Ovaj projekat se finansuje od Nemačke Vlade, partnerske opštine, dok ga sprovodi organizacija Help u Kosovi.
Pravo prijave za 2023. imaju građani opština uključenih u projekat.
Obrasci za prijavu mogu se dobiti tokom informativnih sastanaka u vašoj opštini ili preuzeti preko veb stranice na linku: www.help-kosovo.org.

USLOVI

PODNOŠENJE POPUNJENIH APLIKACIJA

  • Preko pošte – Popunjene aplikacije i prateća dokumentacija moraju biti dostavljena poštom na adresu:

Help Kosovo,
Poštanski fah br. 23
10000 Priština
Republika Kosovo

Kliknite na „Download” da preuzmete aplikaciju za grant na srpskom jeziku

Potrebno je samo da se prijavite na jedan od ponuđenih načina.

Poslednji datum za prijavu je 19. maj 2023, petak, 16:00 časova.

Read More

Help Kosovo press release for grant applications

KOMUNIKATË PËR SHTYP

Thirrje për aplikim për te interesuarit për grante nga Help
Help Misioni në Kosovo bën thirrje për aplikim për grante në kuadër të projektit “Përfshirja dhe Fuqizimi Ekonomik në Ballkanin Perëndimor” i cili do të realizohet në komunat e listuara me poshtë.

• Prishtinë – 30 grante
• Pejë – 20 grante
• Prizren – 20 grante
• Mitrovicë e Jugut – 20 grante
• Lipjan – 20 grante
• Junik – 15 grante
• Mamushë – 15 grante

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në zhvillim të qëndrueshëm dhe stabilitet në Kosovë me fokus kryesor fuqizimin ekonomik. Përderisa, qëllimi i veçantë është krijimi i vendeve të reja të punës përmes mbështetjes direkte me grante për biznese të vogla. Nëpërmjet këtij projekti, ofrohen pajisje në mënyrë që përfituesit të mund të fillojnë apo të rrisin biznesin e tyre. Vlera mesatare e një granti, për një përfitues, është 2,400.00 Euro ne formë të pajisjeve, jo para te gatshme.
Format për aplikim mund të merren gjatë takimeve informuese në komunën tuaj apo të shkarkohen nëpërmjet ueb faqes në linkun: www.help-kosovo.org.
Data e fundit për aplikim është 19 Maj 2023 e premtë, ora 16:00, aplikimi fillon zyrëtarisht pas mbajtjes së takimeve informuese.
Për më shume informata mund ta vizitoni faqen tonë te internetit www.help-kosovo.org apo ne media sociale https://www.facebook.com/helpinkosovo; https://www.instagram.com/helpinkosovo/ përmes postes elektronike në info@help-kosovo.org dhe/ose apply@help-kosovo.org ose në numrin kontaktues 044163100.
Ky projekt financohet nga Qeveria Gjermane, komunat partnere ndërsa zbatohet nga organizata Help në Kosovë.
Të drejtë aplikimi për vitin 2023 kanë qytetarët nga komunat e përfshira në projekt.

Read More

Service agreement with Theta Kreativ

Exciting news everyone!
We’re pleased to announce that Help organization has recently signed a service agreement with Theta Kreativ, a top-notch podcasting company.
This agreement will allow Help to expand its reach and provide even more resources and support to young people. Theta Kreativ has a wealth of experience in producing high-quality podcasts that engage and inform the audience, and we’re thrilled to be partnering with them.
We’re confident that this collaboration will lead to some amazing new projects and initiatives that will help young people navigate the challenges of growing up in today’s world.
Stay tuned for our upcoming podcasts!
Read More

Signing agreement with Municipality of Prizren and Makerspace

On the 12th of April 2023, Help in Kosovo signed a partnership agreement with the Municipality of Prizren and Makerspace Innovation Center in Prizren within the project “Training-to-Employment – Digital Skills Program” This project is co-financed by the Municipality of Prizren, German government through Help, and co-financed as well as implemented by Makerspace Innovation Center Prizren.
Three partners will cooperate in the following areas during the implementation of the project:
• Provide and promote the program in all public communication channels,
• Exchange of requests for participation in the program by the respective communication channels,
• Create partnerships with local and foreign companies for participation in employment,
• Direct creation of jobs.
Read More

Signing cooperation agreements with partner Municipalities

Help Misioni në Kosovo ka përfunduar marrëveshjet e partneritetit me Komunat partnere në kuadër të projektit “Përfshirja dhe Fuqizimi Ekonomik në Ballkanin Perëndimor” i cili do të realizohet në komunat: Junik, Mamushë, Lipjan, Mitrovicë e Jugut, Prizren, Pejë.
Ky projekt financohet nga Qeveria Gjermane, komunat partnere ndërsa zbatohet nga organizata Help në Kosovë.
Të drejtë aplikimi për vitin 2023 kanë qytetarët nga komunat e përfshira në projekt.
Format për aplikim mund të merren gjatë takimeve informuese në komunën tuaj apo të shkarkohen nëpërmjet ueb faqes në linkun: www.help-kosovo.org.
Takimet informuese me qytetarë në komunat partnere mbahen gjatë muajit Prill 2023.
Data e fundit për aplikim është 19 Maj 2023 e premte, ora 16:00, aplikimi fillon zyrëtarisht pas mbajtjes së takimeve informuese.
__________________________________________________________________________________

Help Mission in Kosovo has concluded partnership agreements with partner municipalities within the project “Inclusion and Economic Empowerment in the Western Balkans” which will be implemented in the municipalities: Junik, Mamushë, Lipjan, South Mitrovica, Prizren, Pejë.
This project is financed by the German Government, the partner municipalities, while it is implemented by the organization Help in Kosovo.
Citizens from the municipalities included in the project have the right to apply for 2023.
Application forms can be obtained during information meetings in your municipality or downloaded via the website at the link: www.help-kosovo.org.
Information meetings with citizens in the partner municipalities will be held during the month of April 2023.
The last date for the application is May 19, 2023, Friday, 16:00, the application officially starts after holding the information meetings.

Read More

Help is organizing info sessions for grants applications

Help Misioni në Kosovo organizon takime informuese me qytetarët në kuadër të projektit “Përfshirja dhe Fuqizimi Ekonomik në Ballkanin Perëndimor” i cili do të realizohet në 7 Komuna. 
Ky projekt financohet nga Qeveria Gjermane, komunat partnere ndërsa zbatohet nga organizata Help në Kosovë.
Të drejtë aplikimi për vitin 2023 kanë qytetarët nga komunat partnere të përfshira në projekt.
Format për aplikim mund të merren gjatë takimeve informuese në komunën tuaj apo të shkarkohen nëpërmjet ueb faqes në linkun: www.help-kosovo.org.
Data e fundit për aplikim është 19 Maj 2023 e premte, ora 16:00, aplikimi fillon zyrëtarisht pas mbajtjes së takimeve informuese.

***

Help Mission in Kosovo organizes informative meetings with citizens within the project “Inclusion and Economic Empowerment in the Western Balkans” which will be implemented in 7 municipalities.
This project is financed by the German Government, and the partner municipalities, while it is implemented by the organization Help in Kosovo.
Citizens from partner municipalities included in the project have the right to apply for 2023.
Application forms can be obtained during information meetings in your municipality or downloaded via the website at the link: www.help-kosovo.org.
The last date for the application is May 19, 2023, Friday, 16:00, the application officially starts after holding the information meetings.

Read More

RECONOMY learning and launching event

RECONOMY officially announced the start of the new implementation main phase.
RECONOMY is an inclusive and green economic development program of the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), implemented by HELVETAS Swiss Intercooperation in partnership with Help – Hilfe zur Selbsthilfe and others in the Eastern Partnership and the Western Balkan countries.
***
RECONOMY shpalli zyrtarisht fillimin e fazës kryesore të zbatimit.
RECONOMY është një program zhvillimi ekonomik gjithëpërfshirës dhe i gjelbër i Agjencisë Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (Sida), i zbatuar nga HELVETAS Swiss Intercooperation në partneritet me Help – Hilfe zur Selbsthilfe dhe të tjerë të Partneritetit Lindor dhe vendet e Ballkanit Perëndimor.
Read More

Help Kosovo support for the Flood Causes

ÇDO DONACION I JUAJI PËR FAMILJET E PREKURA NGA VËRSHIMET NË KOSOVË DO TË DYFISHOHET NGA Z Zurich Foundation
Në javën e tretë të janarit, rajonet perëndimore dhe veriore të Kosovës u përballën me vërshime të shpejta duke shkaktuar probleme të furnizimit me ujë, rrëshqitje të dheut dhe dëmtime të mëdha në shtëpi. Më shumë se 600 familjeve u detyruan të evakuojnë shtëpitë e tyre, për t’u kthyer disa javë më vonë, në shtëpi të pabanueshme dhe të dëmtuara. Me këto pengesa ende po përballen 1060 familje nga komuna e Mitrovicës, Skenderajt dhe Klinës.
Këto familje janë ende në vështirësi për të blerë gjërat e nevojshme për shtëpitë e tyre, duke përfshirë edhe pajisjet elektro-shtëpiake.
DHURO PAK, NDIKO SHUMË!
EVERY DONATION MADE FOR THE FAMILIES AFFECTED BY THE FLOODING IN KOSOVO WILL BE DOUBLED BY @Z Zurich Foundation!
In the third week of January, the western and northern regions of Kosovo dealt with flash floods causing water supply problems, landslides, and severe damage to houses. More than 600 families had to flee their homes, only to return weeks later, to uninhabitable and damaged houses. A total of 1060 families from the municipalities of Mitrovica, Skenderaj and Klina are facing these obstacles today.
These families are still struggling to buy the basic necessities for their homes including household electrical appliances.
Donate today and help a family have a home again!
https://zurichfoundation.benevity.org/community/fundraiser/3500?fbclid=IwAR3DKdgTbHr4nENtinGmWjV0T_81nLEzqBWJ8Pz67OZf3bML7a1pfxeZR1U
Read More

Help activities during floodings in Kosovo

24.01.2023

Help Kosovo today conducted a fieldwork visit to Mitrovica to assess the needs of the families and homes hit by the flash floods. Fidanishte (str.Adem Voca) neighborhood is one of the damaged areas and is predominantly populated by non-majority communities.
Immediate needs are renovations of the homes (flooring, furniture, electrical appliances), clothes for children, and hygienic packages.
***
Help Misioni në Kosovë, zhvilloi sot një vizitë në terren në Mitrovicë për të vlerësuar nevojat e familjeve dhe shtëpive të goditura nga vërshimet.
Lagjja Fidanishte (rr. Adem Voca) është një nga zonat e dëmtuara dhe është e populluar kryesisht nga komunitetet joshumicë.
Nevojat e menjëhershme janë renovimet e shtëpive (dysheme, mobilje, paisje elektroshtëpiake), veshje për fëmijë dhe paketa higjienike.
On January 24th 2023 Help Kosovo conducted another fieldwork visit to Skënderaj to assess the needs of the families and homes hit by the flash floods. Villages of Tushilë, Llaushë, Kuçicë are one of the damaged areas.
Immediate needs are renovations of the homes (flooring, furniture, electrical appliances), clothes for children, and hygienic packages.
***
Më 24 Janar 2023 Help Misioni në Kosovë, zhvilloi një tjetër vizitë në teren në Skënderaj për të vlerësuar nevojat e familjeve dhe shtëpive të goditura nga vërshimet.
Fshatrat Tushilë, Llaushë, Kuçicë janë disa nga zonat e dëmtuara.
Nevojat e menjëhershme janë renovimet e shtëpive(dysheme, mobilje, paisje elektroshtëpiake), veshje për fëmijë dhe pakot higjienike.
25.01.2023
Help Mission in Kosovo donated 450 hygienic packages to the families affected by the flash floods in Kosovo. 300 packages were distributed in the Fidanishte neighborhood (rr. Adem Voca) in Mitrovica and 150 to the municipality of Skenderaj.
In times like these remember that doing your BEST is more important than being the BEST.
*****
Help Misioni në Kosovë ka dhuruar 450 pako higjienike për familjet e prekura nga vërshimet në Kosovë. 300 pako janë shpërndarë në lagjen Fidanishte (rr. Adem Voca) në Mitrovicë dhe 150 në komunën e Skenderajit.
Në kohë si këto, mbani mend se të bësh më të mirën tënde është më e rëndësishme se të jeni MË TË MIRËT.
The second distribution of donated clothes was completed on 31.02.2023.
All were donated clothes for the families affected by the flash floods.
Get more messages for Help in Kosovo
You can add a Messenger button to your post to get more messages for Help in Kosovo.

Read More