Help Kosovo activities for Earth Day

Help Kosovo, Down Syndrome Kosova (DSK) and Community Development Fund (CDF) planted 22 trees together at the National Library of Kosovo, to raise awareness of environmental protection and the symbol that everyone contribute to the good of the planet in some way, today and every day.

#EarthDay (22nd of April) brought together and established an effective synergy between Help Mission in Kosovo, the Kosovo Correctional Service of Kosovo and the Municipality of Prishtina in the financing, producing, and assembling of garbage bins within the city of Prishtina.

The significance and uniqueness of this project lies within the production of the trash bins, as they were produced by the prisoners of the Dubrava Prison, where Help previously provided professional training in the field of welding and necessary materials.
Lets make everyday, Earth Day!
Read More

More than 160 clients supported by Help in 2022

Help po zbaton nënshkrimin e kontratave për grante me perfituesit nga Komunat partnere Skenderaj, Klinë, Rahovec, Shtime, Malishevë, Dragash e Kamenicë në kuader të projektit “Fuqizimi socio-ekonomik në Ballkanin Perëndimor” financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Qeverisë Gjermane dhe Komunat partnere të përfshira në projekt.
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në zhvillim të qëndrueshëm dhe stabilitet në Kosovë me fokus kryesor fuqizimin ekonomik. Përderisa, qëllimi i veçantë është krijimi i vendeve të reja të punës përmes mbështetjes direkte me grante për biznese të vogla.
Nëpërmjet këtij projekti, ofrohen pajisje në mënyrë që përfituesit të mund të fillojnë apo të zhvillojnë bizneset e tyre. Vlera mesatare e një granti, për një përfitues, është 2,000 Euro në formë të pajisjeve.
Si pjesë e Projektit, Help Kosovo zhvilloi trajnimet biznesore me qëllim të nxitjes së punësimit dhe zhvillimit të ndërmarrësisë dhe zgjerimit të mundësive të punësimit për klientët e mbështetur nga komunat e synuara. Trajnimi i biznesit u mbajt nga vetë stafi i Help Kosovo.
***
Help is implementing grant contracts signing with clients from the Partner Municipalities of Skenderaj, Klinë, Rahovec, Shtime, Malishevë, Dragash and Kamenicë in the framework of the project “Socio-economic empowerment in Western Balkans” funded by the Ministry for Foreign Affairs of German Government and partner municipalities involved in the project.
The overall goal of the project is to contribute to sustainable development and stability in Kosovo with the main focus on economic empowerment. While, the specific goal is to create new jobs through direct grant support for small businesses.
Through this project, equipment is provided so that beneficiaries can start or develop their businesses. The average value of a grant, for a beneficiary, is 2,000 Euros in equipment.
As a part of the Project, Help Kosovo conducted business training aiming to foster employability and entrepreneurship and expanding job opportunities for the supported clients from targeted municipalities. The business training was delivered by Help Kosovo staff.

Read More

Help visits on International Romani Day

On April 8th for the International Romani Day jointly with the EU Ambassador to Kosovo, Tomáš Szunyog, Help visited clients from Roma community that were supported by Help Mission in Kosovo in their entrepreneurship journey. We at Help believe that economic empowerment is key to a genuine inclusion and representation.
***
Me 8 Prill, për Ditën Ndërkombëtare të Romëve, së bashku me Ambasadorin e BE-së në Kosovë, Tomáš Szunyog, vizituam klientët nga komuniteti Rom, të cilët janë mbështetur nga Help Misioni në Kosovë në rrugëtimin e tyre si sipërmarrës. Ne në Help besojmë se fuqizimi ekonomik është çelësi për një përfshirje dhe përfaqësim të vërtetë.
Read More

Second selection visits in targeted municipalities

Help has started field visits to shortlisted candidates from the targeted Municipalities: Shtime, Skenderaj, Malisheva, Klina, Dragash, Kamenica and Rahovec within the project “Socio-economic empowerment in the Western Balkans”.
Through these visits Help aims to make the most efficient selection by verifying the real socio-economic situation of the candidates.
After the completion of this phase, the final selection of grant beneficiaries from the respective municipalities will take place.

***

Help ka filluar vizitat në terren tek kandidatët në listën e ngushtë nga Komunat: Shtime, Skenderaj, Malishevë, Klinë, Dragash, Kamenicë dhe Rahovec në kuadër të projektit “Fuqizimi socio-ekonomik në Ballkanin Perëndimor”.
Me anë të këtyre vizitave Help synon të bëj një përzgjedhje sa më efikase duke verifikuar gjendjen reale socio-ekonomike të kandidatëve.
Pas përfundimit të kësaj faze do të bëhet përzgjedhja përfundimtare e përfituesve të granteve nga komunat përkatëse.

Read More

Global Recycling Day activity in Prishtina

Global Recycling Day (18th of March) brought together and established an effective synergy between Help Mission in Kosovo, the Kosovo Correctional Service Shërbimi Korrektues i Kosovës, and the Municipality of Prishtina Komuna e Prishtinës in the financing, producing, and assembling of garbage bins within the city of Prishtina. The significance and uniqueness of this project lies within the production of the trash bins, as they were produced and welded by the prisoners of the Dubrava Prison where Help previously provided professional training in the field of welding and necessary materials. Help keep your cities clean by everyday actions ♻️✅ #ThinkLocalActGlobal #GlobalRecyclingDay

 

Read More

Profits Gained through Help’s Grant Scheme

 
Based on the analysis obtained from the implemented projects, Help presents the figures with the data generated by sectors supported through grants. 📈📉

Bazuar në analizat e marra nga projektet e realizuara, Help paraqet shifrat me të dhënat e ndara sipas sektorëve të mbështetjes përmes granteve. 📉📈

Read More

Help’s support for International Women’s Day

Për Ditën Ndërkombëtare të Gruas, Help dhuroi një makinë për qëndisje dhe materiale shkollore në Qendrën për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve në Mitrovicë. Gratë e strehimores, ndjekin kurse rrobaqepsie dhe kjo makinë do t’u mundësojë atyre të zgjerojnë më tej aftësitë e tyre dhe të zhvillojnë gjendjen e tyre ekonomike për t’u vetëpunësuar dhe për të ruajtur mirëqenien sociale për fëmijët e tyre. Në këtë ditë, është e rëndësishme të kujtojmë se zhvillimi shoqërisë sonë matet në fuqizimin e të gjitha grave dhe mundësimin e zhvillimit të tyre social dhe ekonomik.
***
For International Women’s Day, Help Mission in Kosovo donated an embroidery sewing machine and school supplies to the Centre for Protection of Women and Children in Mitrovica. The women of the shelter, attend sewing courses and this machine will enable them to further develop their skills and enhance their economic situation to become self-employed and maintain social welfare for their children. On this day, it is important to remember that the strength of our society is measured in empowering other women and enabling their social and economic development.
Read More

Training of Trainers for Help Kosovo staff

An organization’s ability to learn, utilize that knowledge and convert it into action, is the ultimate advantage towards growth and development. Our staff has started the training “Training of trainers” where they are being taught and trained on the methodology of training, developing training curricula, and the principles of effective training that will be utilized in the field to enhance the dissemination of information to our beneficiaries.

Read More

Development of business training for WEE Simple is finalized

WEE SIMPLE is the third and final component of the Women Energy Entrepreneurs-WEE, designed to support and encourage women entrepreneurs to grow their businesses through a more efficient use of energy.  Women Energy Entrepreneurs-WEE is part of the broader Women in Energy Program implemented by Millennium Foundation Kosovo (MFK) supported by the Millennium Challenge Corporation (MCC).  

Within this component business trainings, which are implemented by Help Kosovo, have been successfully conducted. The trainings were held during the period December 2021-February 2022, for beneficiaries of the following municipalities: Prishtinë, Prizren, Gjakovë, Ferizaj, Podujevë, Gjilan, Fushë Kosovë, Graçanica and Mitrovica North.  

The training program lasted 2 (two) training days and consisted of topics that are crucial for business owners to succeed namely, Entrepreneurship Concept and Best Practices, Canvas Business Model, Strategic and Marketing Planning, Financial Planning and Tax System in Kosovo, Business Registration in Kosovo, and Environmental Health and Safety. The participants have played an integral role in the trainings by actively participating in discussions and conducting various business analysis to adapt to the market demands.  

The training program has been facilitated by the Organization for Socio-Economic Stability (OSES) to conduct, monitor and supervise the development of the training. 

Read More

More than 230 grants are awarded to women entrepreneurs in energy

Contracts were signed with the beneficiaries from the Millennium Foundation Kosovo (MFK) within the component of the Women Entrepreneurs in Energy Program (WEE) implemented by Help Mission in Kosovo.

WEE SIMPLE is the third and final component of the Women Energy Entrepreneurs-WEE, designed to support and encourage women entrepreneurs to grow their businesses through a more efficient use of energy.  Women Energy Entrepreneurs-WEE is part of the broader Women in Energy Program implemented by Millennium Foundation Kosovo (MFK) supported by the Millennium Challenge Corporation (MCC).

The pilot grant scheme was initially implemented in the following municipalities: Ferizaj, Fushë Kosovë, Gjakovë, Gjilan, Graçanicë, North Mitrovicë, Podujevë, Prishtinë and Prizren.

This component is designed for new businesses with bright ideas, limited funding, or less advanced social groups, with investment needs of up to € 3,000, including own contribution.

Read More
X