Organizata Help në Kosovë, në bashkëpunim me Organizatën për Promovim të Barazisë dhe Avokim (Opea), Bardha dhe Shërbimet Korrektuese të Kosovës, do të zbatojnë iniciativën “Fuqizimi i Grave të Burgosura përmes Artit dhe Njoftimit” brenda projektit “Përfshirja dhe Fuqizimi Ekonomik në Ballkanin Perëndimor”, duke fuqizuar gratë e burgosura nëpërmjet ofrimit të trajnimit për rrobaqëpsi.
Iniciativa ka per qëlim:
(1) T’i ofrohen dhjetë grave të privuara nga liria, aftësi praktike të rrobaqepësisë, përfshirë qepjen, bërjen e modeleve dhe qepjen e veshjeve.
(2) Trajnimi i rrobaqepsisë do te jetë një formë terapie profesionale, duke ofruar një përdorim produktiv dhe ndërtues të kohës, gjatë mbajtjes dhe
(3) Do t’i ofrohet njohja formale, dhe çertifikimi për programet e përfunduara të trajnimit për rrobaqepësi.
* * *
Help in Kosovo jointly with Organization for Promotion of Equality and Advocacy (Opea) Bardha and Kosovo Correctional Services will implement “Empowering Imprisoned Women through Art and Awareness” initiative within the project “Inclusion and Economic Empowerment in the Western Balkans” by empowering imprisoned women through the provision of tailoring training.
The initiative will (1) Provide ten imprisoned women with practical tailoring skills, including sewing, pattern making, and garment construction, (2) Use tailoring training as a form of occupational therapy, providing a productive and constructive use of time during imprisonment and (3) Offer formal recognition and certification for completed tailoring training programs.