Forma e aplikacionit per Trajnim, Projekti “Programi i Trajnimit per Vete-Punesim”

Projekti: Programi i Trajnimit për Vetë-Punësim

Rreth projektit

Programi i Trajnimit për Vetë-Punësim synon të nxisë aftësitë e punësimit dhe ndërmarrësisë të të rinjëve të margjinalizuar në komunat: Gjilan, Viti, Kaçanik dhe Han të Elezit. Programi do t’u ofrojë trajnime për shkathtësitë e biznesit rreth 200 të rinjve nga këto komuna, ndërsa, pas përfundimit, 32 propozimeve më të mira të biznesit të paraqitura nga të rinjtë e trajnuar do t’u jepen grante të vogla për t’i filluar bizneset e tyre.

Ky projekt financohet nga USAID EMPOWER Sektori Privat në partneritet me Agjensinë Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (Sida) dhe implementohet nga HELP-Kosovo. Komunat do t’i bashkëfinancojnë aktivitetet që do të zhvillohen në secilën komunë.

Kush mund të aplikojë?

Të drejtë aplikimi kanë të rinjtë (18-35 vjeç) nga komunat: Gjilan, Viti, Kaçanik dhe Hani i Elezit. Në secilën komunë do të përzgjidhen nga 50 persona për të ndjekur një trajnim 5-ditor në biznes. Vetëm ata që përzgjidhen për trajnime mund të aplikojnë për grant në formë të pajisjeve për biznesin e tyre ekzistues apo të ri start-up.

Format për aplikim mund të merren gjatë takimeve informuese në komunën tuaj ose të shkarkohen / Download nëpërmjet web faqes së Help në linkun:

www.help-kosovo.org ose në web faqen zyrëtare të Komunës suaj.

Dorëzimi i aplikacioneve

Pas përfundimit të takimit informues, kandidatët e interesuar për aplikim mund të marrin udhëzuesin për aplikim si dhe format e aplikimit. Aplikacionet e plotësuara dhe dokumentet mbështetëse duhet të dorëzohen në komunë.

Afati i fundit për aplikim është data 12 Tetor 2018 ora 16:00

Read More

Application for the Project ʺSupport to Sustainable Economic Development in Municipal Level”

ABOUT THE PROJECT
Project ʺSupport to Sustainable Economic Development in Municipal Level” financed by the Ministry of Local Government Administration of the Kosovo Government and Ministry of Foreign Affair of the German Government and implemented by Help during 5 months. Kamenica Municipality and Help will cooperate on the following issues during the implementation of the project: – Support to the implementation of the Strategy for Development of Kamenica Municipality. Support human capacity development through vocational trainings – Support the development of entrepreneurship and small enterprises, particularly in the function of employment growth and job creation, and the creation of competitive conditions for attracting investment – Identifying and networking partners within the framework of the project with special attention to the micro businesses The project focuses on increasing the capacity of vulnerable groups in the economic and social sphere, in order to create opportunities for active participation in society. While the objective is to reduce the level of poverty among economically vulnerable groups. Help will offer professional trainings for at least 40 citizens of Municipality of Kamenica.
***
PËRMBLEDHJE E PROJEKTIT
Projekti “Përkrahje Zhvillimit të Qëndrueshëm Ekonomik në Nivel Komunal” (më tej “Projektit”), i financuar nga Ministria e Administrimit te Pushtetit Lokal te Qeverise se Republikës se Kosovës dhe Ministria e Punëve te Jashtme te Qeverise Gjermane dhe zbatuar nga Help në periudhë kohore prej 5 muajve. Komuna e Kamenicës dhe Help do të bashkëpunojnë në çështjet e mëposhtme gjatë zbatimit të projektit: – Mbështetje për zbatimin e Strategjisë Zhvillimore te Komunës se Kamenicës. Mbështetje ne ndërtim te kapaciteteve njerëzore përmes trajnimeve profesionale – Mbështetje zhvillimit te ndërmarrësisë dhe ndërmarrjeve të vogla, veçanërisht në funksion të rritjes së punësimit dhe krijimit të vendeve të reja te punës si dhe krijimin e kushteve konkurruese për tërheqjen e investimeve. – Identifikimi dhe rrjetëzimi me partnerë brenda kuadrit të projektit me vëmendje të veçantë tek bizneset e vogla Projekti fokusohet në ngritjen e kapaciteteve të grupeve të cenueshme ne sferën ekonomike dhe shoqërore, ne mënyrë që te ju krijohen mundësitë për pjesëmarrje aktive në shoqëri. Përderisa objektiva është zvogëlimi i nivelit të varfërisë në mesin e grupeve ekonomikisht të cenueshme. Help do te ofroje trajnime profesionale për se paku 40 qytetare te Komunës se Kamenicës.
***
O PROJEKTUProjekat “Podrška održivom ekonomskom razvoju na opštinskom nivou” finansiran od strane Ministarstva za Lokalnu Samoupravu Vlade Kosova i Ministarstva Spolnih Poslova Nemačke Vlade i implementiran od strane Help tokom 5 meseci. Opština Kamenica i Help će sarađivati na sljedećim pitanjima tokom implementacije projekta: – Podrška implementaciji Strategije razvoja opštine Kamenica. Podržati razvoj ljudskih kapaciteta kroz stručne obuke. – Podržati razvoj preduzetništva i malih preduzeća, naročito u funkciji rasta zapošljavanja i stvaranja novih radnih mesta, i stvaranje konkurentnih uslova za privlačenje investicija – Identifikacija i umrežavanje partnera u okviru projekta sa posebnim pažnja na mikro preduzeća.

Projekat se fokusira na povećanje kapaciteta ugroženih grupa u ekonomskoj i socijalnoj sferi, kako bi se stvorile mogućnosti za aktivno učešće u društvu. Iako je cilj smanjenje nivoa siromaštva među ekonomski ugroženim grupama. Help će ponuditi stručne obuke za najmanje 40 građana opštine Kamenica.

Read More

Mundësi për punë praktike në Help

Kandidati duhet të ketë:
• Diplomë universitare në ekonomi, shkenca shoqërore, marrëdhënie publike ose fusha të tjera relevante
• Shkathtësi të shkëlqyera komunikimi dhe ndërpersonale me komandim të fortë të gjuhës angleze;
• Njohja e gjuhës serbe është e preferueshme
• Të jetë person i orientuar nga ekipi me qëndrim profesional dhe entuziast
• Përdorues i MS Office, Microsoft Access është një avantazh

Puna praktike përmban:
• Praktikantët mund të trajtojnë projektet në një format të ekipit duke ofruar mundësi dhe eksperienca të fuqishme të të mësuarit.
• Sistemi i shkëlqyer i stërvitjes;
• Zhvillimi i aftësive profesionale dhe ndërpersonale që do të jenë të vlefshme gjatë gjithë karrierës suaj
• Letër reference

Na dërgoni CV-në tuaj dhe një letër motivimi në adresën tonë të e-mailit: jobs@help-kosovo.org

Afati i fundit për aplikim: 18.06.2018

Telefon: +383 38 704 302

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]

Read More

Municipalities in 2018

Project “Support to socio-economic stability in the western Balkans region 2017-2018” supported by the Ministry of Foreign Affairs of the German Government started as of May 2017 and will end December 2018. Municipalities included in 2018 are Suhareka, Lipjan, Decan, Shterpce, Istog, Mitrovica and North Mitrovica.
The overall objective of the program is to increase the capacity of economically and socially vulnerable groups to participate more fully in society. Specific objective of the program: Decreased levels of poverty among economically vulnerable groups.
The project components that will lead to the direct job creation, thus contribute to the socio-economic stability in targeted areas, are:  Grants for micro businesses; Business and vocational trainings and Support community entrepreneurial initiatives throughout the country

Read More

Počela druga faza selekcije potencijalnih klijenata

Projekat “Podrška stabilnosti društveno-ekonomskog razvoja kroz jačanje mikro preduzeća na Kosovu – Sprečavanje Migracije i Stabilizacije”, finansiran od strane Nemačke Vlade, Vlade Kosova, odnosno Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite i partnerskih opština i koji se sprovodi od organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. počeo drugu fazu selekcije potencijalnih klijenata za grantove.

Ova aktivnost će se održati tokom juna i jula 2016. Poseta će pokriti opštine Priština, Vučitrn, Gnjilane, Đakovica i Gračanica.

Proces selekcije druge faze se sastoji od intervjua sa zvaničnicima organizacije Help sa kandidatima koji su prošli prvi proces selekcije i ušli u uži izbor. Ove posete imaju za cilj potvrđivanje podatke dostavljene u formular za aplikaciju i da se dobije što više detalja o predloženom ideju biznisa. Svi kandidati će se posetiti u njihovim domovima i / ili mestima gde postoji njihov biznis.

Opšti cilj projekta je da doprinese održivom razvoju i stabilnosti na Kosovu sa glavnim fokusom na ekonomsko osnaživanje. Dok je specifičan cilj stvaranje novih radnih mjesta kroz direktnu podršku preko granta za mala preduzeća. Kroz ovaj projekat, se daje oprema tako da korisnici mogu da započnu ili unaprede svoje poslovanje. Prosečna vrednost granta, za jednog dobitnika granta, je Euro 2,000.00 u obliku opreme, a ne gotovinom .

Kontakt: +381 (0) 38 704 302

Read More