Help and Municipality of Gracanica support micro-businesses

Today, on 11.02.2019, NGO Help Kosovo has reached a cooperation agreement with the Municipality of Graçanica for the support of small and start-ups with equipment for their activities, under the project “Support for Socio-Economic Stability in the Western Balkans 2019 -2020 “. In 2019, Help Kosovo and the Municipality of Graçanica will support at least 15 businesses with equipment and business-related training.
Mayor Srđan Popović expressed readiness for cooperation and stated that this is a very good opportunity for start-up businesses and small businesses that are in need of equipment. Help Kosovo Program Coordinator Ms. Shqipe Breznica presented details of the activities that will be implemented during the project such as: organization of information sessions with citizens of the respective municipality, where all interested parties will be informed about the application after which will be a deadline submitting applications.
For the organization of information sessions with citizens, you will be informed on time through social media, from the Municipality and the posters that will be placed in each neighborhood and village of Graçanica Municipality.

***

Sot me datën 11.02.2019 Organizata Help Kosovo ka arritur marrëveshje bashkëpunimi me Komunën e Graçanicës për mbështetjen e bizneseve të vogla dhe start-up me pajisje për aktivitetin e tyre në kuadër të projektit “Mbështetje për stabilitetin socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2019-2020”. Në vitin 2019 Help dhe Komuna e Graçanicës do të mbështesin së paku 15 biznese me pajisje si dhe me trajnime për aftësim të të bërit biznes. Kryetari i Komunës Srđan Popović shprehi gatishmërinë për bashkëpunim dhe deklaroi se kjo është një mundësi shumë e mire për bizneset e reja (start-up) dhe bizneset e vogla që kanë nevojë për pajisje.
Koordinatorja e Programit të Help Shqipe Breznica prezantoi detaje të aktiviteteve që do të zbatohen gjatë projektit siç janë: organizimi i takimeve informuese me qytetarë ku do të informohen të gjithë të interesuarit rreth aplikimit, pas së cilës do të jetë një afat i caktuar për të aplikuar.
Për organizimin e takimeve informuese me qytetarë do të informoheni me kohë përmes rrjeteve sociale, Komunës si dhe posterëve që do të vendosen në çdo lagje dhe fshat të Graçanicës.

***

Danas, 11.02.2019 NVO Help Kosovo je postigla sporazum o saradnji sa Opštinom Graćanica za podršku malim i start-up preduzećima sa opremom za njihove aktivnosti, u okviru projekta “Podrška društveno-ekonomskoj stabilnosti na zapadnom Balkanu” 2019 -2020 “. 2019. godine, Help Kosovo i Opština Graćanica će podržati najmanje 15 preduzeća sa opremom I obukom za vodjenje poslovanja. Gradonacelnik je izrazio spremnost za saradnju i izjavio da je ovo vrlo dobra prilika za start-up biznise i mala preduzeća kojima je potrebna oprema.
Koordinator programa Helpa na Kosovu gđa Shqipe Breznica predstavila je detalje o aktivnostima koje će se sprovoditi tokom projekta, kao što su: organizacija informativnih sastanaka sa građanima dotične opštine, gde će sve zainteresovane strane biti obaveštene o aplikaciji nakon čega će biti rok za podnošenje prijava/aplikacija.
Za organizovanje informativnih sesija sa građanima, vi ćete biti blagovremeno obavešteni preko društvenih medija, od strane Opštine Graćanica I preko postera koji će biti postavljeni u svakom naselju u opštini Graćanica.

Help and Municipality of Gracanica support micro-businesses

Today, on 11.02.2019, NGO Help Kosovo has reached a cooperation agreement with the Municipality of Graçanica for the support of small and start-ups with equipment for their activities, under the project “Support for Socio-Economic Stability in the Western Balkans 2019 -2020 “. In 2019, Help Kosovo and the Municipality of Graçanica will support at least 15 businesses with equipment and business-related training.
Mayor Srđan Popović expressed readiness for cooperation and stated that this is a very good opportunity for start-up businesses and small businesses that are in need of equipment. Help Kosovo Program Coordinator Ms. Shqipe Breznica presented details of the activities that will be implemented during the project such as: organization of information sessions with citizens of the respective municipality, where all interested parties will be informed about the application after which will be a deadline submitting applications.
For the organization of information sessions with citizens, you will be informed on time through social media, from the Municipality and the posters that will be placed in each neighborhood and village of Graçanica Municipality.

***

Sot me datën 11.02.2019 Organizata Help Kosovo ka arritur marrëveshje bashkëpunimi me Komunën e Graçanicës për mbështetjen e bizneseve të vogla dhe start-up me pajisje për aktivitetin e tyre në kuadër të projektit “Mbështetje për stabilitetin socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2019-2020”. Në vitin 2019 Help dhe Komuna e Graçanicës do të mbështesin së paku 15 biznese me pajisje si dhe me trajnime për aftësim të të bërit biznes. Kryetari i Komunës Srđan Popović shprehi gatishmërinë për bashkëpunim dhe deklaroi se kjo është një mundësi shumë e mire për bizneset e reja (start-up) dhe bizneset e vogla që kanë nevojë për pajisje.
Koordinatorja e Programit të Help Shqipe Breznica prezantoi detaje të aktiviteteve që do të zbatohen gjatë projektit siç janë: organizimi i takimeve informuese me qytetarë ku do të informohen të gjithë të interesuarit rreth aplikimit, pas së cilës do të jetë një afat i caktuar për të aplikuar.
Për organizimin e takimeve informuese me qytetarë do të informoheni me kohë përmes rrjeteve sociale, Komunës si dhe posterëve që do të vendosen në çdo lagje dhe fshat të Graçanicës.

***

Danas, 11.02.2019 NVO Help Kosovo je postigla sporazum o saradnji sa Opštinom Graćanica za podršku malim i start-up preduzećima sa opremom za njihove aktivnosti, u okviru projekta “Podrška društveno-ekonomskoj stabilnosti na zapadnom Balkanu” 2019 -2020 “. 2019. godine, Help Kosovo i Opština Graćanica će podržati najmanje 15 preduzeća sa opremom I obukom za vodjenje poslovanja. Gradonacelnik je izrazio spremnost za saradnju i izjavio da je ovo vrlo dobra prilika za start-up biznise i mala preduzeća kojima je potrebna oprema.
Koordinator programa Helpa na Kosovu gđa Shqipe Breznica predstavila je detalje o aktivnostima koje će se sprovoditi tokom projekta, kao što su: organizacija informativnih sastanaka sa građanima dotične opštine, gde će sve zainteresovane strane biti obaveštene o aplikaciji nakon čega će biti rok za podnošenje prijava/aplikacija.
Za organizovanje informativnih sesija sa građanima, vi ćete biti blagovremeno obavešteni preko društvenih medija, od strane Opštine Graćanica I preko postera koji će biti postavljeni u svakom naselju u opštini Graćanica.