Ditari (Logbook) për mbajtjen e shënimeve në fermë për bujqit

Të nderuar fermerë,

Realizimi i këtij ditari të punës është mundësuar nga Organizata Help Kosovo duke shpresuar që ky libër/ditar t’u shërbejë fermerëve në mënyrë të dobishme. Organizata Help në Kosovë ofron ndihmë sociale dhe ekonomike për personat ndjeshëm ndaj varfërisë dhe dukurive negative shoqërore.
Pikësynim i përgjithshëm i projekteve që zbatohen nga Help është të mbështetet zhvillimi i qëndrueshëm dhe stabiliteti në zonat e caktuara, me përqëndrim në fuqizimin ekonomik të cilat mbështeten nga Ministria e Punëve të Jashtme e Qeverisë Gjermane dhe që zbatohen nga Misioni i Help në Kosovë.

Mbajtja e regjistrave është një temë që pak fermerë kujdesen të diskutojnë ose të praktikojnë. Sidoqoftë, ajo po bëhet një detyrë kritike dhe shumë e rëndësishme në bujqësi. Përderisa bujqësia bëhet më e komercializuar, fermerët duhet të përpiqen të jenë të sigurtë në lidhje me performancën e fermave të tyre në çdo kohë të caktuar.

Kjo është e vështirë të arrihet nëse një fermer nuk mban një regjistër të transaksioneve financiare dhe aktiviteteve të tjera që ndodhin në fermë. Pavarsisht nga metodologjia e mbajtjës së shënimeve, sistemi më i mirë është ai në të cilin të gjitha shpenzimet dhe të ardhurat janë regjistruara në kohën dhe mënyren e saktë.

 

 

Read More

Vizitat konsultative tek fermerët e vitit 2020

Organizata Help Kosovo ka zbatuar vizitat konsultative tek klientët/përfituesit në lëminë e Bujqësisë, që kanë përfituar nga skemat e granteve të Help gjatë vitit 2020.
Qëllimi i këtyre vizitave është vlerësimi i nevojave dhe njohurive të fermerëve, duke krijuar një pasqyrë të situatës në terren dhe duke ofruar këshilla profesionale për mbarvajtjen e kulturave bujqësore.
Read More

Help ka filluar shpërndarjen e pajisjeve për përfituesit e vitit 2020

SOE 03 / 2020
Help ka filluar shpërndarjen e pajisjeve për përfituesit e vitit 2020 në kuadër të projektit “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në Ballkanin Perëndimor 2019-2020” i cili implementohet në komunat: Prishtinë, Gjakovë dhe Skënderaj.
KOS31 2020
Help ka filluar shpërndarjen e pajisjeve për përfituesit e vitit 2020 në kuadër të projektit “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në Kosovë” i cili implementohet në komunat: Podujevë dhe Drenas, projekti zbatohet në partneritet me komunat.

SOE 03 / 2020
Help began the distribution of equipment for the clients of 2020 in the framework of the project “Support to Socio-Economic Stability in the Western Balkans 2019-2020” which is implemented in the municipalities of Prishtina, Gjakova and Skenderaj. 
KOS31 2020
Help began the distribution of equipment for the clients of 2020 in the framework of the project “Support to Socio-Economic Stability in Kosovo” which is implemented in the municipalities of Podujeva and Drenas, the project is implemented in partnership with municipalities.
 
Read More

Raport i sondazhit për bujqësi – Prodhimi bimor

Organizata Help Kosovo ka zhvilluar anketimin e klientëve të vet në lëminë e Agrikulturës, që kanë përfituar nga skemat e granteve të Helpit, që nga viti 2015.
Qëllimi I këtij vlerësimi është matja e nevojave dhe njohurive të fermerëve, duke krijuar një pasqyrë të situatës në terren dhe këshillimi i tyre profesional.


Help Kosovo organization developed a conducting survey with its clients in the field of Agriculture, who have benefited from Help grant schemes since 2015.
The purpose of this assessment is to measure the needs and knowledge of farmers, creating an overview of the situation in the field and their professional consulting.

ALBANIAN

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]

ENGLISH

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]

Read More

Platforma “Kosova.health” ofron informacion online lidhur me Covid-19 në Kosovë

https://kosova.health/

Kjo faqe përmban informatat më të fundit mbi përhapjen e virusit COVID-19, duke mbledhur të dhëna nga faqja e WHO (Organizata Botërore e Shëndetësisë), si dhe nga autoritetet Kosovare shëndetësore në nivel qendror dhe lokal.

📞038 200 80 800

Për çdo rast të dyshuar kontaktoni numrin e lartëshënuar!


#RrinShpi #StayHome

Read More

Njoftim rreth projektit “Programi i Trajnimit për Vetëpunesim”

Njoftim rreth projektit

“Programi i Trajnimit për Vetëpunesim”

Organizata Help ka përfunduar procesin e vlersimit per aplikimeve në fazën e parë nga komunat: Gjilan, Viti, Kacanik dhe Hani i Elezit. Ky proces është zbatuar gjatë muajit Shkurt 2019 dhe pas përzgjedhjes së listës së ngushtë do të fillojmë vizitat në terren gjatë muajit Mars në menyrë që të perzgjedhim perfituesit final.

Vetëm kandidatët që janë përzgjedhur në listën e ngushtë do të njoftohen dhe do të vizitohen në lokacionet e tyre përkatëse. Procesi parashihet të filloj me nga një Komunë dhe pas përfundimit të vazhdohet me Komunën në rradhë.

Për te gjitha detajet do te njoftoheni me kohë.

Ju faleminderit për mirekuptimin tuaj,

Help Kosovo


Announcement about the project

“Self-Employment Training Program”

Help Organization has completed the evaluation process for applications in the first phase of the municipalities: Gjilan, Viti, Kacanik and Hani i Elezit. This process was implemented during February 2019 and after the selection of the shortlist will continue with the field visits during March in order to select the final beneficiaries.

Only the candidates that are selected on the shortlist will be notified and will be visited at their respective locations.

The process is foreseen to start with one municipality and after completion it will be continued with the Municipality in the row.

For all the details the candidates will be notified on time.

Thank you for your understanding,

Help Kosovo

Read More

“My Story” ngjarje e organizuar nga Help në Prizren më 06.03.2019

“My Story” është ngjarje e organizuar nga Help Kosovo me anë të së cilës synohet të promovohet projekti i mbështetjes socio-ekonomike për bizneset e vogla dhe start-up.

Kjo ngjarje do të mbahet në DokuKino në Prizren me datën 06 Mars, e mërkurë ora 18:00.

Në këtë ngjarje marrin pjesë përfitues të granteve të Organizatës Help të cilët kanë arritur një sukses dhe janë shëndrruar në model se si mund të përfitohet nga skema e granteve.

Poashtu në këtë aktivitet do të prezantohet projekti i Help me anë të një seance informative ku të pranishmit do të njoftohen rreth mundësisë dhe mënyrës së aplikimit.

Read More

“My Story” event by Help in Prizren on 06.03.2019

“My Story” is an event organized by Help Kosovo, which aims to promote the socio-economic support for small businesses and start-ups.

This event will be held at DokuKino in Prizren on March 6, Wednesday at 18:00.

In this event also will participate Help clients who have achieved success and are transformed into a model of how to benefit from the grant scheme are participating in this event.

Also in this activity will be presented the project of Help through an information session where attendees will be informed about the possibility and the method of application.

***

“My Story” është ngjarje e organizuar nga Help Kosovo me anë të së cilës synohet të promovohet projekti i mbështetjes socio-ekonomike për bizneset e vogla dhe start-up.

Kjo ngjarje do të mbahet në DokuKino në Prizren me datën 06 Mars, e mërkurë ora 18:00.

Në këtë ngjarje marrin pjesë përfitues të granteve të Organizatës Help të cilët kanë arritur një sukses dhe janë shëndrruar në model se si mund të përfitohet nga skema e granteve.

Poashtu në këtë aktivitet do të prezantohet projekti i Help me anë të një seance informative ku të pranishmit do të njoftohen rreth mundësisë dhe mënyrës së aplikimit.

Read More

KOMUNIKATË PËR SHTYP / Saopstenje za medije

KOMUNIKATË PËR SHTYP
22 Shkurt 2019

Seancat informuese për te interesuarit për grante nga Help

Projekti “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2019-2020”” i financuar nga Qeveria Gjermane dhe Komunat partnere dhe i cili zbatohet nga organizata Help – Hilfe zur Selbsthilfe fillon me seancat informuese për qytetaret e interesuar për grant në komunat: Fushe Kosove (35 grante), Obiliq (30 grante), Prizren (40 grante), Graçanice (15 grante).

Përmes seancave informuese Help:
– informon te interesuarit në lidhje me idenë e projektit dhe grupet e synuara
– informon te interesuarit me komponentët e projektit dhe kriteret e përzgjedhjes
– shpërndanë formularin e parë e aplikimit për të gjithë të pranishmit e interesuar
– përgjigjet te gjitha pyetjeve nga te interesuarit

Informatë rreth seancave informuese:

Seancat e para:

E Hene, 25/02/2019 Fushe Kosove Salla e kuvendit komunal 12:00
E marte, 26/02/2019 Obiliq Salla e kuvendit komunal 11:00
E merkure, 27/02/2019 Prizren Kuvendi Komunal (ish Bankosi), salla e kuqe 11:00
E enjte, 28/02/2019 Graçanice Salla e Kuvendit Komunal 11:00

Seancat e dyta:

E Hene, 04/03/2019 Fushe Kosove Qendra per Bashkpunim dhe Integrim „Fidan Lahu“ 12:00
E merkure, 06/03/2019 Prizren Kuvendi Komunal (ish Bankosi), salla e kuqe 11:00
E merkure, 06/03/2019 Prizren Kuvendi Komunal (ish Bankosi), salla e kuqe 14:00
E merkure, 06/03/2019 Prizren Salla DokuKino 18:00

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në zhvillim të qëndrueshëm dhe stabilitet në Kosovë me fokus kryesor fuqizimin ekonomik. Përderisa, qëllimi i veçantë është krijimi i vendeve të reja të punës përmes mbështetjes direkte me grante për biznese të vogla.
Përmes këtij projekti, ofrohen pajisje në mënyrë që përfituesit të mund të fillojnë apo rrisin biznesin e tyre. Vlera mesatare e një granti, për një përfitues, është 2,000.00 Euro ne forme te pajisjes, jo para te gatshme.

__________________________________________________________________

Saopstenje za medije
22. februar 2019

Projekat “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti na Zapadnom Balkanu 2019-2020″, finansiran od strane Nemačke Vlade i partnerskih opština i koji se sprovodi od organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe Počinje sa info sesijama za zainteresovane gradjane po pitanju granta/donacija, za opštine: Kosovo polje (35), Obilic (30), Prizren (40), Gracanica (15).

Kroz info sesije Help:
-Informiše zainteresovane u vezi ideje projekta i ciljne grupe
-informiše zainteresovane sa komponentama projekta i kriterije za izbor korisnika donacije,
-distribuira formular za aplikaciju za sve zainteresovane koji su prisutni,
-odgovara na sva pitanja od zainteresovanih korisnika.

Prve Info sesije:

Data Komuna Vendtakimi Ora
Ponedeljak, 25/02/2019 Kosovo Polje Sala skupstine opstine 12:00
Utorak, 26/02/2019 Obilic Sala skupstine opstine 11:00
Sreda, 27/02/2019 Prizren Skupstina opstine (bivsi Bankos), crvena sala 11:00
Cetvrtak, 28/02/2019 Gracanica Sala skupstine opstine 11:00

Druga Info sesije:

Data Komuna Vendtakimi Ora
Ponedeljak, 04/03/2019 Kosovo Polje Sala skupstine opstine 12:00
Utorak, 06/03/2019 Obilic Sala skupstine opstine 11:00
Sreda, 06/03/2019 Prizren Skupstina opstine (bivsi Bankos), crvena sala 14:00
Cetvrtak, 06/03/2019 Gracanica Sala skupstine opstine 18:00

Opšti cilj projekta je da doprinese održivom razvoju i stabilnosti na Kosovu sa glavnim fokusom na ekonomsko osnaživanje. Dok je specifičan cilj stvaranje novih radnih mesta kroz direktnu podršku preko donacija za mala preduzeća. Kroz ovaj projekat, doniraju se iskljucivo oprema, tako da korisnici mogu da započnu ili unaprede svoje poslovanje. Prosečna vrednost donacije, za jednog dobitnika, je 2,000.00 Eura, iskljucivo u obliku opreme, ne gotovinom.

Read More