KOMUNIKATË PËR SHTYP / Saopstenje za medije

KOMUNIKATË PËR SHTYP
22 Shkurt 2019

Seancat informuese për te interesuarit për grante nga Help

Projekti “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2019-2020”” i financuar nga Qeveria Gjermane dhe Komunat partnere dhe i cili zbatohet nga organizata Help – Hilfe zur Selbsthilfe fillon me seancat informuese për qytetaret e interesuar për grant në komunat: Fushe Kosove (35 grante), Obiliq (30 grante), Prizren (40 grante), Graçanice (15 grante).

Përmes seancave informuese Help:
– informon te interesuarit në lidhje me idenë e projektit dhe grupet e synuara
– informon te interesuarit me komponentët e projektit dhe kriteret e përzgjedhjes
– shpërndanë formularin e parë e aplikimit për të gjithë të pranishmit e interesuar
– përgjigjet te gjitha pyetjeve nga te interesuarit

Informatë rreth seancave informuese:

Seancat e para:

E Hene, 25/02/2019 Fushe Kosove Salla e kuvendit komunal 12:00
E marte, 26/02/2019 Obiliq Salla e kuvendit komunal 11:00
E merkure, 27/02/2019 Prizren Kuvendi Komunal (ish Bankosi), salla e kuqe 11:00
E enjte, 28/02/2019 Graçanice Salla e Kuvendit Komunal 11:00

Seancat e dyta:

E Hene, 04/03/2019 Fushe Kosove Qendra per Bashkpunim dhe Integrim „Fidan Lahu“ 12:00
E merkure, 06/03/2019 Prizren Kuvendi Komunal (ish Bankosi), salla e kuqe 11:00
E merkure, 06/03/2019 Prizren Kuvendi Komunal (ish Bankosi), salla e kuqe 14:00
E merkure, 06/03/2019 Prizren Salla DokuKino 18:00

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në zhvillim të qëndrueshëm dhe stabilitet në Kosovë me fokus kryesor fuqizimin ekonomik. Përderisa, qëllimi i veçantë është krijimi i vendeve të reja të punës përmes mbështetjes direkte me grante për biznese të vogla.
Përmes këtij projekti, ofrohen pajisje në mënyrë që përfituesit të mund të fillojnë apo rrisin biznesin e tyre. Vlera mesatare e një granti, për një përfitues, është 2,000.00 Euro ne forme te pajisjes, jo para te gatshme.

__________________________________________________________________

Saopstenje za medije
22. februar 2019

Projekat “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti na Zapadnom Balkanu 2019-2020″, finansiran od strane Nemačke Vlade i partnerskih opština i koji se sprovodi od organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe Počinje sa info sesijama za zainteresovane gradjane po pitanju granta/donacija, za opštine: Kosovo polje (35), Obilic (30), Prizren (40), Gracanica (15).

Kroz info sesije Help:
-Informiše zainteresovane u vezi ideje projekta i ciljne grupe
-informiše zainteresovane sa komponentama projekta i kriterije za izbor korisnika donacije,
-distribuira formular za aplikaciju za sve zainteresovane koji su prisutni,
-odgovara na sva pitanja od zainteresovanih korisnika.

Prve Info sesije:

Data Komuna Vendtakimi Ora
Ponedeljak, 25/02/2019 Kosovo Polje Sala skupstine opstine 12:00
Utorak, 26/02/2019 Obilic Sala skupstine opstine 11:00
Sreda, 27/02/2019 Prizren Skupstina opstine (bivsi Bankos), crvena sala 11:00
Cetvrtak, 28/02/2019 Gracanica Sala skupstine opstine 11:00

Druga Info sesije:

Data Komuna Vendtakimi Ora
Ponedeljak, 04/03/2019 Kosovo Polje Sala skupstine opstine 12:00
Utorak, 06/03/2019 Obilic Sala skupstine opstine 11:00
Sreda, 06/03/2019 Prizren Skupstina opstine (bivsi Bankos), crvena sala 14:00
Cetvrtak, 06/03/2019 Gracanica Sala skupstine opstine 18:00

Opšti cilj projekta je da doprinese održivom razvoju i stabilnosti na Kosovu sa glavnim fokusom na ekonomsko osnaživanje. Dok je specifičan cilj stvaranje novih radnih mesta kroz direktnu podršku preko donacija za mala preduzeća. Kroz ovaj projekat, doniraju se iskljucivo oprema, tako da korisnici mogu da započnu ili unaprede svoje poslovanje. Prosečna vrednost donacije, za jednog dobitnika, je 2,000.00 Eura, iskljucivo u obliku opreme, ne gotovinom.

KOMUNIKATË PËR SHTYP / Saopstenje za medije

KOMUNIKATË PËR SHTYP
22 Shkurt 2019

Seancat informuese për te interesuarit për grante nga Help

Projekti “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2019-2020”” i financuar nga Qeveria Gjermane dhe Komunat partnere dhe i cili zbatohet nga organizata Help – Hilfe zur Selbsthilfe fillon me seancat informuese për qytetaret e interesuar për grant në komunat: Fushe Kosove (35 grante), Obiliq (30 grante), Prizren (40 grante), Graçanice (15 grante).

Përmes seancave informuese Help:
– informon te interesuarit në lidhje me idenë e projektit dhe grupet e synuara
– informon te interesuarit me komponentët e projektit dhe kriteret e përzgjedhjes
– shpërndanë formularin e parë e aplikimit për të gjithë të pranishmit e interesuar
– përgjigjet te gjitha pyetjeve nga te interesuarit

Informatë rreth seancave informuese:

Seancat e para:

E Hene, 25/02/2019 Fushe Kosove Salla e kuvendit komunal 12:00
E marte, 26/02/2019 Obiliq Salla e kuvendit komunal 11:00
E merkure, 27/02/2019 Prizren Kuvendi Komunal (ish Bankosi), salla e kuqe 11:00
E enjte, 28/02/2019 Graçanice Salla e Kuvendit Komunal 11:00

Seancat e dyta:

E Hene, 04/03/2019 Fushe Kosove Qendra per Bashkpunim dhe Integrim „Fidan Lahu“ 12:00
E merkure, 06/03/2019 Prizren Kuvendi Komunal (ish Bankosi), salla e kuqe 11:00
E merkure, 06/03/2019 Prizren Kuvendi Komunal (ish Bankosi), salla e kuqe 14:00
E merkure, 06/03/2019 Prizren Salla DokuKino 18:00

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në zhvillim të qëndrueshëm dhe stabilitet në Kosovë me fokus kryesor fuqizimin ekonomik. Përderisa, qëllimi i veçantë është krijimi i vendeve të reja të punës përmes mbështetjes direkte me grante për biznese të vogla.
Përmes këtij projekti, ofrohen pajisje në mënyrë që përfituesit të mund të fillojnë apo rrisin biznesin e tyre. Vlera mesatare e një granti, për një përfitues, është 2,000.00 Euro ne forme te pajisjes, jo para te gatshme.

__________________________________________________________________

Saopstenje za medije
22. februar 2019

Projekat “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti na Zapadnom Balkanu 2019-2020″, finansiran od strane Nemačke Vlade i partnerskih opština i koji se sprovodi od organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe Počinje sa info sesijama za zainteresovane gradjane po pitanju granta/donacija, za opštine: Kosovo polje (35), Obilic (30), Prizren (40), Gracanica (15).

Kroz info sesije Help:
-Informiše zainteresovane u vezi ideje projekta i ciljne grupe
-informiše zainteresovane sa komponentama projekta i kriterije za izbor korisnika donacije,
-distribuira formular za aplikaciju za sve zainteresovane koji su prisutni,
-odgovara na sva pitanja od zainteresovanih korisnika.

Prve Info sesije:

Data Komuna Vendtakimi Ora
Ponedeljak, 25/02/2019 Kosovo Polje Sala skupstine opstine 12:00
Utorak, 26/02/2019 Obilic Sala skupstine opstine 11:00
Sreda, 27/02/2019 Prizren Skupstina opstine (bivsi Bankos), crvena sala 11:00
Cetvrtak, 28/02/2019 Gracanica Sala skupstine opstine 11:00

Druga Info sesije:

Data Komuna Vendtakimi Ora
Ponedeljak, 04/03/2019 Kosovo Polje Sala skupstine opstine 12:00
Utorak, 06/03/2019 Obilic Sala skupstine opstine 11:00
Sreda, 06/03/2019 Prizren Skupstina opstine (bivsi Bankos), crvena sala 14:00
Cetvrtak, 06/03/2019 Gracanica Sala skupstine opstine 18:00

Opšti cilj projekta je da doprinese održivom razvoju i stabilnosti na Kosovu sa glavnim fokusom na ekonomsko osnaživanje. Dok je specifičan cilj stvaranje novih radnih mesta kroz direktnu podršku preko donacija za mala preduzeća. Kroz ovaj projekat, doniraju se iskljucivo oprema, tako da korisnici mogu da započnu ili unaprede svoje poslovanje. Prosečna vrednost donacije, za jednog dobitnika, je 2,000.00 Eura, iskljucivo u obliku opreme, ne gotovinom.