Njoftim rreth projektit “Programi i Trajnimit për Vetëpunesim”

Njoftim rreth projektit

“Programi i Trajnimit për Vetëpunesim”

Organizata Help ka përfunduar procesin e vlersimit per aplikimeve në fazën e parë nga komunat: Gjilan, Viti, Kacanik dhe Hani i Elezit. Ky proces është zbatuar gjatë muajit Shkurt 2019 dhe pas përzgjedhjes së listës së ngushtë do të fillojmë vizitat në terren gjatë muajit Mars në menyrë që të perzgjedhim perfituesit final.

Vetëm kandidatët që janë përzgjedhur në listën e ngushtë do të njoftohen dhe do të vizitohen në lokacionet e tyre përkatëse. Procesi parashihet të filloj me nga një Komunë dhe pas përfundimit të vazhdohet me Komunën në rradhë.

Për te gjitha detajet do te njoftoheni me kohë.

Ju faleminderit për mirekuptimin tuaj,

Help Kosovo


Announcement about the project

“Self-Employment Training Program”

Help Organization has completed the evaluation process for applications in the first phase of the municipalities: Gjilan, Viti, Kacanik and Hani i Elezit. This process was implemented during February 2019 and after the selection of the shortlist will continue with the field visits during March in order to select the final beneficiaries.

Only the candidates that are selected on the shortlist will be notified and will be visited at their respective locations.

The process is foreseen to start with one municipality and after completion it will be continued with the Municipality in the row.

For all the details the candidates will be notified on time.

Thank you for your understanding,

Help Kosovo

Njoftim rreth projektit “Programi i Trajnimit për Vetëpunesim”

Njoftim rreth projektit

“Programi i Trajnimit për Vetëpunesim”

Organizata Help ka përfunduar procesin e vlersimit per aplikimeve në fazën e parë nga komunat: Gjilan, Viti, Kacanik dhe Hani i Elezit. Ky proces është zbatuar gjatë muajit Shkurt 2019 dhe pas përzgjedhjes së listës së ngushtë do të fillojmë vizitat në terren gjatë muajit Mars në menyrë që të perzgjedhim perfituesit final.

Vetëm kandidatët që janë përzgjedhur në listën e ngushtë do të njoftohen dhe do të vizitohen në lokacionet e tyre përkatëse. Procesi parashihet të filloj me nga një Komunë dhe pas përfundimit të vazhdohet me Komunën në rradhë.

Për te gjitha detajet do te njoftoheni me kohë.

Ju faleminderit për mirekuptimin tuaj,

Help Kosovo


Announcement about the project

“Self-Employment Training Program”

Help Organization has completed the evaluation process for applications in the first phase of the municipalities: Gjilan, Viti, Kacanik and Hani i Elezit. This process was implemented during February 2019 and after the selection of the shortlist will continue with the field visits during March in order to select the final beneficiaries.

Only the candidates that are selected on the shortlist will be notified and will be visited at their respective locations.

The process is foreseen to start with one municipality and after completion it will be continued with the Municipality in the row.

For all the details the candidates will be notified on time.

Thank you for your understanding,

Help Kosovo