Based on the analysis obtained from the implemented projects, Help presents the figures with the data generated by sectors supported through grants. 📈📉

Bazuar në analizat e marra nga projektet e realizuara, Help paraqet shifrat me të dhënat e ndara sipas sektorëve të mbështetjes përmes granteve. 📉📈