We would like to announce that the first monitoring phase of our project “Inclusion and Economic Empowerment in the Western Balkans” in Kosovo has been successfully completed! 🚀
We have awarded grants to 165 clients across 7 municipalities in Kosovo – Lipjan, Prizren, Prishtina, South Mitrovica, Junik, Mamusha, and Peja. 🌍💙
This milestone marks a significant step towards fostering inclusion and economic empowerment in the region. Together, we’re positively impacting the lives of individuals and communities.

Ju njoftojmë se faza e parë e monitorimit të projektit tonë “Përfshirja dhe Fuqizimi Ekonomik në Ballkanin Perëndimor” në Kosovë ka përfunduar me sukses! 🚀
Ne kemi ndarë grante për 165 klientë në 7 komuna në Kosovë – Lipjan, Prizren, Prishtinë, Mitrovicë Jugore, Junik, Mamushë dhe Pejë. 🌍💙
Ky moment shënon një hap të rëndësishëm drejt nxitjes së përfshirjes dhe fuqizimit ekonomik në rajon. Së bashku, ne po ndikojmë pozitivisht në jetën e individëve dhe komuniteteve.