Help Mission in Kosovo is implementing the procurement for the purchase of I.T and Video/Audio equipment, purchase reference number P-XKX-SOE10-23-23-11, which are needed for the organization’s activities.

We invite all interested companies to request the procurement file via e-mail, at the address: fetahu@help-kosovo.org

In order to be considered, the offer must be submitted to Help no later than 05.09.2023, at 16:00, personally, in a sealed envelope at the office of Help-Hilfe zur Selbsthilfe, at the address: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu, Obj U3, H2, K2, N9, Prishtina

___________________________________________

Help Misioni ne Kosove po zbaton prokurimin për blerjen e paisjeve të I.T dhe Video/Audio, numri I references se blerjes P-XKX-SOE10-23-23-11, që nevojiten për aktivitetet e organizates.

Ftojme te gjitha kompanite e interesuara qe dosjen e prokurimit mund ta kerkojne permes postes elektronike, ne adresen: fetahu@help-kosovo.org

Me qëllim të marrjes parasysh, oferta duhet të dorëzohet tek Help më së voni deri me 05.09.2023, ora 16:00, personalisht, ne zarf te mbyllur ne zyre te Help-Hilfe zur Selbsthilfe, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine