Me datë 06.07.2020 u nënshkruan kontratat për grante me 37 perfituesit nga Komuna e Gjakovës në kuader të projektit “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2019-2020” i financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Qeverisë Gjermane dhe Komunat partnere të përfshira në projekt. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në zhvillim të qëndrueshëm dhe stabilitet në Kosovë me fokus kryesor fuqizimin ekonomik. Përderisa, qëllimi i veçantë është krijimi i vendeve të reja të punës përmes mbështetjes direkte me grante për biznese të vogla. Nëpërmjet këtij projekti, ofrohen pajisje në mënyrë që përfituesit të mund të fillojnë apo të zhvillojnë bizneset e tyre. Vlera mesatare e një granti, për një përfitues, është 2,000 Euro në formë të pajisjeve dhe një trajnim në fushën e të bërit biznes.
Me datë 07.07.2020 u nënshkruan kontratat për grante me 35 perfituesit nga Komuna e Drenasit në kuader të projektit “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në Kosovë” i financuar nga Fondacioni Medicor dhe Komunat partnere të përfshira në projekt. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në zhvillim të qëndrueshëm dhe stabilitet në Kosovë me fokus kryesor fuqizimin ekonomik. Përderisa, qëllimi i veçantë është krijimi i vendeve të reja të punës përmes mbështetjes direkte me grante për biznese të vogla. Nëpërmjet këtij projekti, ofrohen pajisje në mënyrë që përfituesit të mund të fillojnë apo të zhvillojnë bizneset e tyre. Vlera mesatare e një granti, për një përfitues, është 2,000 Euro në formë të pajisjeve dhe një trajnim në fushën e të bërit biznes.
Me datë 08.07.2020 u nënshkruan kontratat për grante me 37 perfituesit nga Komuna e Podujevës në kuader të projektit “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në Kosovë” i financuar nga Fondacioni Medicor dhe Komunat partnere të përfshira në projekt. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në zhvillim të qëndrueshëm dhe stabilitet në Kosovë me fokus kryesor fuqizimin ekonomik. Përderisa, qëllimi i veçantë është krijimi i vendeve të reja të punës përmes mbështetjes direkte me grante për biznese të vogla. Nëpërmjet këtij projekti, ofrohen pajisje në mënyrë që përfituesit të mund të fillojnë apo të zhvillojnë bizneset e tyre. Vlera mesatare e një granti, për një përfitues, është 2,000 Euro në formë të pajisjeve dhe një trajnim në fushën e të bërit biznes.

Nënshkruhen kontratat për grante me 39 perfituesit nga Komuna e Prishtinës në kuader të projektit “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2019-2020” i financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Qeverisë Gjermane dhe Komunat partnere të përfshira në projekt.

Për shkak të rritjes së numrit të rasteve të prekura me Covid-19, Help në koordinim me Komunën e Prishtinës nënshkrimin e kontratave me përfituesit janë duke e zbatuar në bizneset apo shtëpitë e tyre.

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në zhvillim të qëndrueshëm dhe stabilitet në Kosovë me fokus kryesor fuqizimin ekonomik. Përderisa, qëllimi i veçantë është krijimi i vendeve të reja të punës përmes mbështetjes direkte me grante për biznese të vogla.

Nëpërmjet këtij projekti, ofrohen pajisje në mënyrë që përfituesit të mund të fillojnë apo të zhvillojnë bizneset e tyre. Vlera mesatare e një granti, për një përfitues, është 2,000 Euro në formë të pajisjeve dhe një trajnim në fushën e të bërit biznes.

Me datë 13.07.2020 u nënshkruan kontratat për grante me 22 perfituesit nga Komuna Skënderaj në kuader të projektit “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2019-2020” i financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Qeverisë Gjermane dhe Komunat partnere të përfshira në projekt.

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në zhvillim të qëndrueshëm dhe stabilitet në Kosovë me fokus kryesor fuqizimin ekonomik. Përderisa, qëllimi i veçantë është krijimi i vendeve të reja të punës përmes mbështetjes direkte me grante për biznese të vogla.

Nëpërmjet këtij projekti, ofrohen pajisje në mënyrë që përfituesit të mund të fillojnë apo të zhvillojnë bizneset e tyre. Vlera mesatare e një granti, për një përfitues, është 2,000 Euro në formë të pajisjeve dhe një trajnim në fushën e të bërit biznes.


On 06.07.2020, grant contracts were signed with 37 clients from the Municipality of Gjakova in the framework of the project “Support to socio-economic stability in the Western Balkans region 2019-2020” funded by the Ministry for Foreign Affairs of German Government and partner municipalities involved in the project. The overall goal of the project is to contribute to sustainable development and stability in Kosovo with the main focus on economic empowerment. While, the specific goal is to create new jobs through direct grant support for small businesses. Through this project, equipment is provided so that beneficiaries can start or develop their businesses. The average value of a grant, for a beneficiary, is 2,000 Euros in the form of equipment and a training in the field of doing business.
On 07.07.2020, grant contracts were signed with 35 clients from the Municipality of Drenas in the framework of the project “Support to socio-economic stability in Kosovo” funded by the Medicor Foundation and partner municipalities involved in the project. The overall goal of the project is to contribute to sustainable development and stability in Kosovo with the main focus on economic empowerment. While, the specific goal is to create new jobs through direct grant support for small businesses. Through this project, equipment is provided so that beneficiaries can start or develop their businesses. The average value of a grant, for a beneficiary, is 2,000 Euros in the form of equipment and a training in the field of doing business.
On 08.07.2020, grant contracts were signed with 37 clients from the Municipality of Podujeva in the framework of the project “Support to socio-economic stability in Kosovo” funded by the Medicor Foundation and partner municipalities involved in the project. The overall goal of the project is to contribute to sustainable development and stability in Kosovo with the main focus on economic empowerment. While, the specific goal is to create new jobs through direct grant support for small businesses. Through this project, equipment is provided so that beneficiaries can start or develop their businesses. The average value of a grant, for a beneficiary, is 2,000 Euros in the form of equipment and a training in the field of doing business.

Grant contracts are signed with 39 clients from the Municipality of Prishtina in the framework of the project “Support to socio-economic stability in the Western Balkans region 2019-2020” funded by the Ministry for Foreign Affairs of German Government and partner municipalities involved in the project.

Due to the increase in the number of cases with Covid-19, Help in coordination with the Municipality of Prishtina are implementing the signing of contracts with clients at their businesses or homes.

The overall goal of the project is to contribute to sustainable development and stability in Kosovo with the main focus on economic empowerment. While, the specific goal is to create new jobs through direct grant support for small businesses.

Through this project, equipment is provided so that beneficiaries can start or develop their businesses. The average value of a grant, for a beneficiary, is 2,000 Euros in the form of equipment and a training in the field of doing business.

On 13.07.2020, grant contracts were signed with 22 clients from the Municipality of Skenderaj in the framework of the project “Support to socio-economic stability in the Western Balkans region 2019-2020” funded by the Ministry for Foreign Affairs of German Government and partner municipalities involved in the project.

The overall goal of the project is to contribute to sustainable development and stability in Kosovo with the main focus on economic empowerment. While, the specific goal is to create new jobs through direct grant support for small businesses.

Through this project, equipment is provided so that beneficiaries can start or develop their businesses. The average value of a grant, for a beneficiary, is 2,000 Euros in the form of equipment and a training in the field of doing business.