Help supports Correctional Service Institutions in Kosovo

Përfaqësuesit e Help sot filluan shpërndarjen e paisjeve të Teknologjisë Informative dhe Orendive për zyre tek Shërbimet Korrektuese të Kosovës respektivisht në Qendrën e Paraburgimit në Mitrovicë dhe Qendrën Korrektuese në Smrekonicë.
Help dhe Shërbimi Korrektues i Kosovës i cili është një Agjensi në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë zbaton njërin prej komponentëve të projektit që është rehabilitimi dhe ri-socializimi i personave që kanë qenë në konflikt me ligjin.
Qendra Korrektuese në Smrekonicë dhe Qendra e Paraburgimit në Mitrovicë sot kanë pranuar paisje të cilat funksionalizojne kabinetet e Teknologjisë Informative si dhe hapsirat për trajnime.
Zyrtarët prezent të Qendrave Korrektuese janë falenderues ndaj Organizatës Help për implementimit të ketij projekti.
***
English:
Representatives of the Help today starts distributing of Information Technology equipment and Office furniture to Kosovo Correctional Services, respectively in the Detention Center in Mitrovica and the Smrekonica Correctional Center.

Help and the Kosovo Correctional Service, which is an Agency within the Ministry of Justice, implements one of the project components that is the rehabilitation and re-socialization of persons who have been in conflict with the law.

The Smrekonica Correctional Center and the Detention Center in Mitrovica today have received equipment that functionalizes Information Technology cabinets as well as training facilities.
Attending Correctional Officials are thankful to Help for the implementation of this project.
***
Serbian:
Predstavnici Help-a danas su počeli distribuciju opreme za Informativne Tehnologije i Kancelarijskog nameštaja za Korektivne Službe Kosova, odnosno u Pritvorskom Centru u Mitrovici i u Popravnom Centru Smrekonica.

Help i Korektivna Služba Kosova, koja je Agencija u okviru Ministarstva Pravde, sprovodi jednu od projektnih komponenti, odnosno rehabilitaciju i resocijalizaciju lica koja su u suprotnosti sa zakonom.

Popravni Centar Smrekonica i Centar za Pritvor u Mitrovici danas su dobili opremu koja funkcionalizuje prostoriju za Informativnu Tehnologiju, kao i prostorije za obuku.
Prisutni službenici zahvaljuju Help za implementaciju ovog projekta.

Help supports Correctional Service Institutions in Kosovo

Përfaqësuesit e Help sot filluan shpërndarjen e paisjeve të Teknologjisë Informative dhe Orendive për zyre tek Shërbimet Korrektuese të Kosovës respektivisht në Qendrën e Paraburgimit në Mitrovicë dhe Qendrën Korrektuese në Smrekonicë.
Help dhe Shërbimi Korrektues i Kosovës i cili është një Agjensi në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë zbaton njërin prej komponentëve të projektit që është rehabilitimi dhe ri-socializimi i personave që kanë qenë në konflikt me ligjin.
Qendra Korrektuese në Smrekonicë dhe Qendra e Paraburgimit në Mitrovicë sot kanë pranuar paisje të cilat funksionalizojne kabinetet e Teknologjisë Informative si dhe hapsirat për trajnime.
Zyrtarët prezent të Qendrave Korrektuese janë falenderues ndaj Organizatës Help për implementimit të ketij projekti.
***
English:
Representatives of the Help today starts distributing of Information Technology equipment and Office furniture to Kosovo Correctional Services, respectively in the Detention Center in Mitrovica and the Smrekonica Correctional Center.

Help and the Kosovo Correctional Service, which is an Agency within the Ministry of Justice, implements one of the project components that is the rehabilitation and re-socialization of persons who have been in conflict with the law.

The Smrekonica Correctional Center and the Detention Center in Mitrovica today have received equipment that functionalizes Information Technology cabinets as well as training facilities.
Attending Correctional Officials are thankful to Help for the implementation of this project.
***
Serbian:
Predstavnici Help-a danas su počeli distribuciju opreme za Informativne Tehnologije i Kancelarijskog nameštaja za Korektivne Službe Kosova, odnosno u Pritvorskom Centru u Mitrovici i u Popravnom Centru Smrekonica.

Help i Korektivna Služba Kosova, koja je Agencija u okviru Ministarstva Pravde, sprovodi jednu od projektnih komponenti, odnosno rehabilitaciju i resocijalizaciju lica koja su u suprotnosti sa zakonom.

Popravni Centar Smrekonica i Centar za Pritvor u Mitrovici danas su dobili opremu koja funkcionalizuje prostoriju za Informativnu Tehnologiju, kao i prostorije za obuku.
Prisutni službenici zahvaljuju Help za implementaciju ovog projekta.