Help Misioni në Kosovo organizon takime informuese me qytetarët në kuadër të projektit “Përfshirja dhe Fuqizimi Ekonomik në Ballkanin Perëndimor” i cili do të realizohet në 7 Komuna. 
Ky projekt financohet nga Qeveria Gjermane, komunat partnere ndërsa zbatohet nga organizata Help në Kosovë.
Të drejtë aplikimi për vitin 2023 kanë qytetarët nga komunat partnere të përfshira në projekt.
Format për aplikim mund të merren gjatë takimeve informuese në komunën tuaj apo të shkarkohen nëpërmjet ueb faqes në linkun: www.help-kosovo.org.
Data e fundit për aplikim është 19 Maj 2023 e premte, ora 16:00, aplikimi fillon zyrëtarisht pas mbajtjes së takimeve informuese.

***

Help Mission in Kosovo organizes informative meetings with citizens within the project “Inclusion and Economic Empowerment in the Western Balkans” which will be implemented in 7 municipalities.
This project is financed by the German Government, and the partner municipalities, while it is implemented by the organization Help in Kosovo.
Citizens from partner municipalities included in the project have the right to apply for 2023.
Application forms can be obtained during information meetings in your municipality or downloaded via the website at the link: www.help-kosovo.org.
The last date for the application is May 19, 2023, Friday, 16:00, the application officially starts after holding the information meetings.