SOE 03 / 2020
Help ka filluar shpërndarjen e pajisjeve për përfituesit e vitit 2020 në kuadër të projektit “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në Ballkanin Perëndimor 2019-2020” i cili implementohet në komunat: Prishtinë, Gjakovë dhe Skënderaj.
KOS31 2020
Help ka filluar shpërndarjen e pajisjeve për përfituesit e vitit 2020 në kuadër të projektit “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në Kosovë” i cili implementohet në komunat: Podujevë dhe Drenas, projekti zbatohet në partneritet me komunat.

SOE 03 / 2020
Help began the distribution of equipment for the clients of 2020 in the framework of the project “Support to Socio-Economic Stability in the Western Balkans 2019-2020” which is implemented in the municipalities of Prishtina, Gjakova and Skenderaj. 
KOS31 2020
Help began the distribution of equipment for the clients of 2020 in the framework of the project “Support to Socio-Economic Stability in Kosovo” which is implemented in the municipalities of Podujeva and Drenas, the project is implemented in partnership with municipalities.