Help ka filluar vizitat në terren tek kandidatët në listën e ngushtë nga Komunat e përfshira në projekt për vitin 2020.

Me anë të këtyre vizitave Help synon të bëj një përzgjedhje sa më efikase duke verifikuar gjendjen reale socio-ekonomike të kandidatëve.

Pas perfundimit të kësaj faze do të bëhet përzgjedhja përfundimtare e përfituesve të granteve.