On 02.05.2019 training for Mitrovica Detention Center staff and Information Technology Seminar (Basic Computer Science Training) started to be implemented.

The overall purpose of the program is to empower vulnerable economically and socially vulnerable groups and to enable social inclusion.

Help and Kosovo Correctional Service will co-operate in supporting correctional centers and prisons in the rehabilitation and re-socialization of convicts and in the development of personnel skills in various fields.

***

Më 02.05.2019 filloi të zbatohet trajnimi për personelin e Qendrës së Paraburgimit në Mitrovicë dhe seminari i teknologjisë së informacionit (trajnimi bazik për shkencat kompjuterike).

Qëllimi i përgjithshëm i programit është të fuqizojë grupet e cenueshme ekonomikisht dhe sociale dhe të mundësojë përfshirjen sociale.

Help dhe Shërbimi Korrektues i Kosovës do të bashkëpunojnë në mbështetjen e qendrave korrektuese dhe të burgjeve në rehabilitimin dhe ri-socializimin e të dënuarve dhe në zhvillimin e aftësive të personelit në fusha të ndryshme.