Bazuar në kërkesën emergjente për perkrahje për menaxhimin e situatës në luftën tonë të përbashkët ndaj Coronavirus.

Misioni i Help në Kosovë kërkon mbështetje nga bizneset e interesuara për të ndihmuar në blerjen e medikamenteve dhe masave mbrojtese ne parandalimin e shperndarjes se Coronavirus.

Deri me tani Help ka ndihmuar Qendrën Emergjente Operative të Ministrisë së Shëndetsisë, Sherbimin Korrektues të Kosovës, Shtëpinë e të Moshuarve në Prishtinë, Komunitetin Rom, Asbkali dhe Egjiptian në Fushë Kosovë, QKMF në Podujevë, SOS Fshatin e Fëmijëve në Prishtinë etj.

Gjithmonë duke aplikuar masat parandaluese siç janë rekomanduar nga Qeveria në lidhje me sigurinë tonë.

Mbështetje për të kapërcyer kohët e vështira.

Nëse jeni të interesuar të ndihmoni na kontaktoni përmes e-mail adreses zyrtare: info@help-kosovo.org

Faleminderit për kohën tuaj që lexuat kërkesën tonë dhe kontributi juaj ka rëndësi jashtëzakonisht të madhe në këtë kohë të trazuar.


Based on the urgent request for support for managing the situation in our joint fight against Coronavirus.

Help Mission in Kosovo asks for support from interested businesses to help purchase medicines and safeguards to prevent the spread of Coronavirus.

So far Help assisted the Emergency Operating Center of the Ministry of Health, the Kosovo Correctional Service and the Elderly Care House in Pristina, Roma, Ashkali and Egyptian communities in Fushe Kosova, Medical Center in Podujeva, SOS Children’s Village in Prishtina etc.

Always applying the precautionary measures as recommended by the Government in relation to our safety.

Support to overcome difficult times.

If you are interested in helping us contact us via the official e-mail address: info@help-kosovo.org

Thank you for your time reading our request and your contribution is extremely important at this turbulent time.