Organizata Help-HilfezurSelbsthilfe, Misioni ne Kosove, fillon me blerje/prokurim, per nevojat e organizates dhe ne mbeshtetje te klienteve qe kane perfituar grant/donacion nga organizata Help, me projektin “Social Economic Empowerment in Western Balkans”.

Help filloi prokurimin për blerjen e pajisjeve per pune, që nevojiten për aktivitetet e organizates Help, misioni ne Kosove. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara qe dosjen e prokurimit mund ta marin ne zyret e organizates Help,  ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine, ose ne menyre elektronike : [email protected]

Me qëllim të marrjes parasysh, oferta duhet të dorëzohet tek Help  më së voni deri me 19.07.2022, ora 16:00, personalisht, ne zarf te mbyllur ne zyre te Help-HilfezurSelbsthilfe, ne adresen: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu,Obj U3,H2,K2,N9, Prishtine

Per cdo informate shtese ju lutem kontaktoni ne:+383 45 243 600

_______________________________________________________

The organization Help-Hilfe zur Selbsthilfe, Mission in Kosovo, begins with purchase/procurement, for the needs of the organization and in support of clients who have benefited from grant/donation from Help, within the “Social Economic Empowerment in Western Balkans” project.

Help started the procurement for the purchase of working tools/equipment, which are needed for the activities of the Help organization, the mission in Kosovo. We invite all interested companies to pick up the procurement file at the offices of the Help organization, at the address: Ulpiana, str. Zija Shemsiu, Obj U3, H2, K2, N9, Prishtina, or electronically: [email protected]

In order to be considered, the offer must be submitted to Help no later than 19.07.2022, 16:00, personally, in a sealed envelope at the office of Help-Hilfe zur Selbsthilfe, at the address: Ulpiana, rr. Zija Shemsiu, Obj U3, H2, K2, N9, Prishtina

For any additional information, please contact: +383 45 243 600