Help në Kosovë përmes Fondacionit Medicor ka mbështetur më se 200 fëmijë të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas me laptopë për të vijuar mësimin si dhe për zhvillimin e tyre në shkenca kompjuterike, planifikimi i aktiviteteve u zhvillua në bashkëpunim me VoRAE.
Këta fëmijë kanë nevojë për mbështetje, inkurajim dhe vazhdim të shkollimit. Ju priftë e mbara.
***
Help in Kosovo through the Medicor Foundation has supported more than 200 children from the Roma, Ashkali and Egyptian communities with laptops for attending classes and for their development in computer science, the planning of activities was implemented in cooperation with VoRAE.
These children need support, encouragement and continuation of education. Wishing success to all.