“Support to Sustainable Economic Development in Municipal Level” project implemented by Help in Kamenica

ABOUT THE PROJECT

Project ʺSupport to Sustainable Economic Development in Municipal Level” financed by the Ministry of Local Government Administration of the Kosovo Government and Ministry of Foreign Affair of the German Government and implemented by Help during 5 months. Kamenica Municipality and Help will cooperate on the following issues during the implementation of the project:

 • Support to the implementation of the Strategy for Development of Kamenica Municipality. Support human capacity development through vocational trainings
 • Support the development of entrepreneurship and small enterprises, particularly in the function of employment growth and job creation, and the creation of competitive conditions for attracting investment
 • Identifying and networking partners within the framework of the project with special attention to the micro businesses

The project focuses on increasing the capacity of vulnerable groups in the economic and social sphere, in order to create opportunities for active participation in society. While the objective is to reduce the level of poverty among economically vulnerable groups. Help will offer professional trainings for at least 40 citizens of Municipality of Kamenica.

PËRMBLEDHJE E PROJEKTIT

Projekti “Përkrahje Zhvillimit të Qëndrueshëm Ekonomik në Nivel Komunal”  (më tej “Projektit”), i financuar nga Ministria e Administrimit te Pushtetit Lokal te Qeverise se Republikës se Kosovës dhe Ministria e Punëve te Jashtme te Qeverise Gjermane dhe zbatuar nga Help në periudhë kohore prej 5 muajve. Komuna e Kamenicës dhe Help do të bashkëpunojnë në çështjet e mëposhtme gjatë zbatimit të projektit:

 • Mbështetje për zbatimin e Strategjisë Zhvillimore te Komunës se Kamenicës. Mbështetje ne ndërtim te kapaciteteve njerëzore përmes trajnimeve profesionale
 • Mbështetje zhvillimit te ndërmarrësisë dhe ndërmarrjeve të vogla, veçanërisht në funksion të rritjes së punësimit dhe krijimit të vendeve të reja te punës si dhe krijimin e kushteve konkurruese për tërheqjen e investimeve.
 • Identifikimi dhe rrjetëzimi me partnerë brenda kuadrit të projektit me vëmendje të veçantë tek bizneset e vogla

Projekti fokusohet në ngritjen e kapaciteteve të grupeve të cenueshme ne sferën ekonomike dhe shoqërore, ne  mënyrë që te ju krijohen mundësitë për pjesëmarrje aktive në shoqëri. Përderisa objektiva është zvogëlimi i nivelit të varfërisë në mesin e grupeve ekonomikisht të cenueshme. Help do te ofroje trajnime profesionale për se paku 40 qytetare te Komunës se Kamenicës.

“Support to Sustainable Economic Development in Municipal Level” project implemented by Help in Kamenica

ABOUT THE PROJECT

Project ʺSupport to Sustainable Economic Development in Municipal Level” financed by the Ministry of Local Government Administration of the Kosovo Government and Ministry of Foreign Affair of the German Government and implemented by Help during 5 months. Kamenica Municipality and Help will cooperate on the following issues during the implementation of the project:

 • Support to the implementation of the Strategy for Development of Kamenica Municipality. Support human capacity development through vocational trainings
 • Support the development of entrepreneurship and small enterprises, particularly in the function of employment growth and job creation, and the creation of competitive conditions for attracting investment
 • Identifying and networking partners within the framework of the project with special attention to the micro businesses

The project focuses on increasing the capacity of vulnerable groups in the economic and social sphere, in order to create opportunities for active participation in society. While the objective is to reduce the level of poverty among economically vulnerable groups. Help will offer professional trainings for at least 40 citizens of Municipality of Kamenica.

PËRMBLEDHJE E PROJEKTIT

Projekti “Përkrahje Zhvillimit të Qëndrueshëm Ekonomik në Nivel Komunal”  (më tej “Projektit”), i financuar nga Ministria e Administrimit te Pushtetit Lokal te Qeverise se Republikës se Kosovës dhe Ministria e Punëve te Jashtme te Qeverise Gjermane dhe zbatuar nga Help në periudhë kohore prej 5 muajve. Komuna e Kamenicës dhe Help do të bashkëpunojnë në çështjet e mëposhtme gjatë zbatimit të projektit:

 • Mbështetje për zbatimin e Strategjisë Zhvillimore te Komunës se Kamenicës. Mbështetje ne ndërtim te kapaciteteve njerëzore përmes trajnimeve profesionale
 • Mbështetje zhvillimit te ndërmarrësisë dhe ndërmarrjeve të vogla, veçanërisht në funksion të rritjes së punësimit dhe krijimit të vendeve të reja te punës si dhe krijimin e kushteve konkurruese për tërheqjen e investimeve.
 • Identifikimi dhe rrjetëzimi me partnerë brenda kuadrit të projektit me vëmendje të veçantë tek bizneset e vogla

Projekti fokusohet në ngritjen e kapaciteteve të grupeve të cenueshme ne sferën ekonomike dhe shoqërore, ne  mënyrë që te ju krijohen mundësitë për pjesëmarrje aktive në shoqëri. Përderisa objektiva është zvogëlimi i nivelit të varfërisë në mesin e grupeve ekonomikisht të cenueshme. Help do te ofroje trajnime profesionale për se paku 40 qytetare te Komunës se Kamenicës.