Submission of final report delivered to Municipalities

06.06.2019

Help Kosovo’s Country Director submitted final project report to North Mitrovica Municipality and met Nataša Elezović, Adviser to the Mayor’s Cabinet

Drejtoresha e Help Kosovo ka dorëzuar raportin përfundimtar të projektit në Komunën e Mitrovicës Veriore dhe ka takuar Nataša Elezović, Këshilltare në Kabinetin e Kryetarit të Komunës

04.03.2019

Help submitted the final project report and discussed possible future cooperation in Suhareka Municipality with Mihrije Suka, Deputy Mayor.

Help paraqiti raportin përfundimtar të projektit dhe u diskutua rreth bashkëpunimit të mundshëm në të ardhmen me Nënkryetaren e Komunës së Suharekës znj. Mihrije Suka.

28.02.2019

Help submitted the final project report and discussed possible future cooperation in Mitrovica Municipality with Shukri Gashi, Director for Finance and Economic Development and Ekrem Sadiku, Director for Agriculture and Rural Development.

Help paraqiti raportin përfundimtar të projektit dhe diskutoi bashkëpunimin e mundshëm në të ardhmen në Komunën e Mitrovicës me Drejtorin për Financa dhe Zhvillim Ekonomik Shukri Gashi dhe Drejtorin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Ekrem Sadiku.

27.02.2019

27.02.2019

Help submitted the final project report and discussed possible future cooperation in Shterpce Municipality with Milos Djukic, Director of Economic Development.

Help paraqiti raportin përfundimtar të projektit dhe diskutoi bashkëpunimin e mundshëm në të ardhmen në Komunën e Shterpces me Drejtorin e Zhvillimit Ekonomik Milos Djukic.

27.02.2019

Help submitted the final project report and discussed possible future cooperation in Lipjan Municipality with Shkelzen Hajdini, Director of Economic Development.

Help paraqiti raportin përfundimtar të projektit dhe diskutoi bashkëpunimin e mundshëm në të ardhmen në Komunën e Lipjanit me Drejtorin e Zhvillimit Ekonomik Shkelzen Hajdini.

26.02.2019

Help submitted the final project report and discussed possible future cooperation in Deçan Municipality with Betim Mataj, Audit Officer.

Help paraqiti raportin përfundimtar të projektit dhe diskutoi bashkëpunimin e mundshëm në të ardhmen në Komunën e Deçanit me Betim Mataj, Zyrtar për Auditim të Brendshëm

Help submitted the final project report and discussed possible future cooperation in Istog Municipality with Chief of Mayor’s Cabinet, Genc Ademaj

Help paraqiti raportin përfundimtar të projektit dhe diskutoi bashkëpunimin e mundshëm në të ardhmen në Komunën e Istogut me Genc Ademaj, Shef i Kabinetit te Kryetarit

Submission of final report delivered to Municipalities

06.06.2019

Help Kosovo’s Country Director submitted final project report to North Mitrovica Municipality and met Nataša Elezović, Adviser to the Mayor’s Cabinet

Drejtoresha e Help Kosovo ka dorëzuar raportin përfundimtar të projektit në Komunën e Mitrovicës Veriore dhe ka takuar Nataša Elezović, Këshilltare në Kabinetin e Kryetarit të Komunës

04.03.2019

Help submitted the final project report and discussed possible future cooperation in Suhareka Municipality with Mihrije Suka, Deputy Mayor.

Help paraqiti raportin përfundimtar të projektit dhe u diskutua rreth bashkëpunimit të mundshëm në të ardhmen me Nënkryetaren e Komunës së Suharekës znj. Mihrije Suka.

28.02.2019

Help submitted the final project report and discussed possible future cooperation in Mitrovica Municipality with Shukri Gashi, Director for Finance and Economic Development and Ekrem Sadiku, Director for Agriculture and Rural Development.

Help paraqiti raportin përfundimtar të projektit dhe diskutoi bashkëpunimin e mundshëm në të ardhmen në Komunën e Mitrovicës me Drejtorin për Financa dhe Zhvillim Ekonomik Shukri Gashi dhe Drejtorin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Ekrem Sadiku.

27.02.2019

27.02.2019

Help submitted the final project report and discussed possible future cooperation in Shterpce Municipality with Milos Djukic, Director of Economic Development.

Help paraqiti raportin përfundimtar të projektit dhe diskutoi bashkëpunimin e mundshëm në të ardhmen në Komunën e Shterpces me Drejtorin e Zhvillimit Ekonomik Milos Djukic.

27.02.2019

Help submitted the final project report and discussed possible future cooperation in Lipjan Municipality with Shkelzen Hajdini, Director of Economic Development.

Help paraqiti raportin përfundimtar të projektit dhe diskutoi bashkëpunimin e mundshëm në të ardhmen në Komunën e Lipjanit me Drejtorin e Zhvillimit Ekonomik Shkelzen Hajdini.

26.02.2019

Help submitted the final project report and discussed possible future cooperation in Deçan Municipality with Betim Mataj, Audit Officer.

Help paraqiti raportin përfundimtar të projektit dhe diskutoi bashkëpunimin e mundshëm në të ardhmen në Komunën e Deçanit me Betim Mataj, Zyrtar për Auditim të Brendshëm

Help submitted the final project report and discussed possible future cooperation in Istog Municipality with Chief of Mayor’s Cabinet, Genc Ademaj

Help paraqiti raportin përfundimtar të projektit dhe diskutoi bashkëpunimin e mundshëm në të ardhmen në Komunën e Istogut me Genc Ademaj, Shef i Kabinetit te Kryetarit