Help-Hilfe zur Selbsthilfe Mission in Kosovo has reached a cooperation agreement with partner Municipalities within the project “Socio-economic empowerment of the Western Balkans”.

The program aims to increase the socio-economic stability of the region during the period 2021-2022.

The aim is to create mechanisms and networks for the empowerment of marginalized groups including the recovery measures by Covid-19 and thus enable their inclusion and social prosperity.

The average value of a grant, for a beneficiary, is up to 2,000.00 Euro, a sum which includes the contribution from selected clients (beneficiaries) of 20% and partner Municipalities with 30%.

In addition to the equipment, beneficiaries will be provided with professional training and technical support after receiving the equipment.

Further information will be provided through information meetings to be held at the beginning of the project.

***

Help-Hilfe zur Selbsthilfe Misioni në Kosovë ka arritur marrëveshje bashkëpunimi me Komunat partnere në kuadër të projektit “Fuqizimi socio-ekonomik i Ballkanit Perëndimor”.
Programi synon të rrisë stabilitetin socio-ekonomik të rajonit gjatë periudhës 2021-2022.
Qëllimi është krijimi i mekanizmave dhe rrjeteve për fuqizimin e grupeve të margjinalizuara përfshirë masat e rimëkëmbjes nga Covid-19 dhe në këtë mënyrë mundësojmë përfshirjen e tyre dhe prosperitetin shoqëror.
Vlera mesatare e një granti, për një përfitues, është deri në 2,000.00 Euro, shumë kjo e cila përfshinë edhe kontributin nga klientët e përzgjedhur (përfituesit) prej 20% dhe komunat partnere 30%.
Krahas pajisjeve, përfituesve do t’u ofrohen edhe trajnime profesionale dhe mbështetje teknike pasi të kenë pranuar pajisjet.
Informacionet e tjera do të ofrohen përmes takimeve informuese që do të mbahen në fillim të projektit.

05.07.2021 Signing cooperation agreement with Municipality of Klina

06.07.2021 Signing cooperation agreement with Municipality of Skenderaj

07.07.2021 Signing cooperation agreement with Municipality of Shtime

09.07.2021 Signing cooperation agreement with Municipality of Kamenica

15.07.2021 Signing cooperation agreement with Municipality of Rahovec

16.07.2021 Signing cooperation agreement with Municipality of Malisheva

19.07.2021 Signing cooperation agreement with Municipality of Dragash