A jeni përcaktuar rreth qëllimeve tuaja për vitin që hymë?

Po u ofrojmë disa prej qëllimeve/objektivave që duhet vendosur vetes për të punuar drejt arritjes së tyre.

🟡Mësimi i aftësive të reja 👨‍🎨
🟡Vijimi i shkollimit me përkushtim;
🟡Ndjekja e trajnimeve biznesore apo profesionale 🧑‍💻
🟡Leximi 📓
🟡Hulumtimi i tregut, fillimi i idesë suaj për të bërë biznes 🚀
🟡Më shumë kujdes për veten, ushtrime, meditim 🏊‍♀️🧘‍♀️
🟡Të ushqyerit e shëndetshëm 🍎🍝
🟡Mbështetja ndaj të tjerëve;
🟡Kujdesi ndaj ambientit 🌳
🟡Pjesëmarrja në punë vullnetare;
🟡Vizita e vendeve të bukura në vend apo jashtë vendit ⛺️🗻

Po ju a keni ndonjë objektivë interesante që doni ta ndani me ne?


Are you determined about your goals for the year we entered?

We are offering some of the goals / objectives that you need to set yourself to work towards achieving them.

 • Learning new skills
 • Continuing schooling with dedication;
 • Attending business or professional training
 • Reading
 • Market research, the beginning of your idea to do business
 • More self-care, exercises, meditation
 • Healthy eating
 • Supporting others;
 • Care for the environment
 • Participation in volunteer work;
 • Visit beautiful places in the country or abroad

Do you have any interesting goals that you want to share with us?