“My Story” is an event organized by Help Kosovo, which aims to promote the socio-economic support for small businesses and start-ups. This event was held at DokuKino in Prizren on March 6, Wednesday at 18:00. In this event also participated Help clients who have achieved success and are transformed into a model of how to benefit from the grant scheme are participating in this event. This activity included also a presentation of the project of Help through an information session where attendees will be informed about the possibility and the method of application.

“My Story” është ngjarje e organizuar nga Help Kosovo me anë të së cilës synohet të promovohet projekti i mbështetjes socio-ekonomike për bizneset e vogla dhe start-up. Kjo ngjarje u mbajt në DokuKino në Prizren me datën 06 Mars, e mërkurë ora 18:00. Në këtë ngjarje marrën pjesë përfitues të granteve të Organizatës Help të cilët kanë arritur një sukses dhe janë shëndrruar në model se si mund të përfitohet nga skema e granteve. Poashtu në këtë aktivitet u prezantua projekti i Help me anë të një seance informative ku të pranishmit do të njoftohen rreth mundësisë dhe mënyrës së aplikimit.