Monitoring vocational training in Kamenica

43 citizens from Kamenica are attending vocational trainings within the project “Support Sustainable Economic Development at Municipal Level”

Representatives from the Ministry of Administration and Local Government, Fetije Begolli and the representative of the Kosovo Help Kosovo Valon Hyseni, have visited some of the businesses that are training young people in the areas they have chosen.

This activity has been monitored also by the Director of Economic Development and Diaspora Majlinda Krasniqi, who monitored the trainings that are being held within the project “Support Sustainable Economic Development at the Municipal Level”.

The project focuses on capacity building in the economic sphere and poverty reduction and under this agreement, the Help organization will provide vocational training for at least 40 citizens of the Municipality of Kamenica.

***

43 qytetarë po ndjekin trajnimet profesionale në kuadër të projektit “Përkrahje Zhvillimit të Qëndrueshëm Ekonomik në Nivel Komunal”

Përfaqësuesja nga Ministria e Administrimit dhe Pushteti Lokal, Fetije Begolli dhe përfaqësuesi i organizatës Help Kosovo Valon Hyseni, i kanë vizituar disa nga bizneset që janë duke i trajnuar të rinjtë në fushat të cilat ata i kanë zgjedhur.

Këtë aktivitet e ka monitoruar edhe Drejtoresha për Zhvillim Ekonomik dhe Diasporë Majlinda Krasniqi, ka bërë monitorimin e trajnimeve që janë duke u mbajtur në kuadër të projektit “Përkrahje Zhvillimit të Qëndrueshëm Ekonomik në Nivel Komunal”.

Projekti ka si fokus ngritjen e kapaciteteve në sferën ekonomike dhe uljen e nivelit të varfërisë dhe sipas kësaj marrëveshjeje, organizata Help do të ofrojë trajnime profesionale për së paku 40 qytetarë të Komunës së Kamenicës.

 

 

Monitoring vocational training in Kamenica

43 citizens from Kamenica are attending vocational trainings within the project “Support Sustainable Economic Development at Municipal Level”

Representatives from the Ministry of Administration and Local Government, Fetije Begolli and the representative of the Kosovo Help Kosovo Valon Hyseni, have visited some of the businesses that are training young people in the areas they have chosen.

This activity has been monitored also by the Director of Economic Development and Diaspora Majlinda Krasniqi, who monitored the trainings that are being held within the project “Support Sustainable Economic Development at the Municipal Level”.

The project focuses on capacity building in the economic sphere and poverty reduction and under this agreement, the Help organization will provide vocational training for at least 40 citizens of the Municipality of Kamenica.

***

43 qytetarë po ndjekin trajnimet profesionale në kuadër të projektit “Përkrahje Zhvillimit të Qëndrueshëm Ekonomik në Nivel Komunal”

Përfaqësuesja nga Ministria e Administrimit dhe Pushteti Lokal, Fetije Begolli dhe përfaqësuesi i organizatës Help Kosovo Valon Hyseni, i kanë vizituar disa nga bizneset që janë duke i trajnuar të rinjtë në fushat të cilat ata i kanë zgjedhur.

Këtë aktivitet e ka monitoruar edhe Drejtoresha për Zhvillim Ekonomik dhe Diasporë Majlinda Krasniqi, ka bërë monitorimin e trajnimeve që janë duke u mbajtur në kuadër të projektit “Përkrahje Zhvillimit të Qëndrueshëm Ekonomik në Nivel Komunal”.

Projekti ka si fokus ngritjen e kapaciteteve në sferën ekonomike dhe uljen e nivelit të varfërisë dhe sipas kësaj marrëveshjeje, organizata Help do të ofrojë trajnime profesionale për së paku 40 qytetarë të Komunës së Kamenicës.