Help Kosovo implemented the first phase of the monitoring for the Correctional Service Institutions within the project “Support to socio-economic stability in the western Balkans region 2019-2020”.

Help supported High Security Prison in Dyz, Detention Center in Minitrovica North, Correctional Educational Center in Lipjan and Correctional Center in Smrekonica with equipment and training.

The overall objective of the program is to empower economically and socially vulnerable groups and enable social inclusion. Help and Kosovo Correctional Service will co-operate in supporting to correctional centres in the rehabilitation and re-socialization of convicts as well provide trainings for personnel as well as convicts.

***

Help Kosovo zbatoi fazën e parë të monitorimit për Institucionet e Shërbimit Korrektues në kuadër të projektit “Mbështetje për stabilitetin socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2019-2020”.

Help ka mbështetur Burgun e Sigurisë së Lartë në Dyz, Qendrën e Paraburgimit në Minitrovicë të Veriut, Qendrën Korrektuese Edukative në Lipjan dhe Qendrën Korrektuese në Smrekonice me pajisje dhe trajnime. Qëllimi i përgjithshëm i programit është të fuqizojë grupet e cenueshme ekonomikisht dhe sociale dhe të mundësojë përfshirjen e tyre.

Help dhe Shërbimi Korrektues i Kosovës do të bashkëpunojnë në përkrahjen e qendrave korrektuese në rehabilitimin dhe ri-socializimin e të dënuarve, si dhe në ofrimin e trajnimeve për personelin si dhe të dënuarit.