Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik përmes fuqizimit të mikro-bizneseve në Kosovë

Te nderuar përkrahës te projektit “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik përmes fuqizimit të mikro-bizneseve në Kosovë” zbatuar nga organizata Gjermane Help në bashkëpunim me Fondacionin Kosova Luksemburg, ju njoftojmë se procesi i aplikimit ne gjashte komuna për grante ka përfunduar.

Pas fushatës informuese intensive rezultati është si vijon:

 • Nga Komuna e Ferizajt gjithsej kemi marr 187 aplikacione
 • Nga Komuna e Mitrovices gjithsej kemi marr 92 aplikacione
 • Nga Komuna e Graqanices gjithsej kemi marr 96 aplikacione
 • Nga Komuna e Mitrovices se Veriut gjithsej kemi marr 77 aplikacione
 • Nga Komuna e Leposaviqit gjithsej kemi marr 223 aplikacione
 • Nga Komuna e Prishtinës gjithsej kemi marr 227 aplikacione

Jemi ne proces te përzgjedhjes dhe se shpejti do i publikojmë përfituesit final te granteve nga ky projekt.

I falënderojmë te gjithë kandidatët për aplikacionet e tyre, po ashtu përfaqësuesit nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale te Qeverise se Republikës se Kosovës si dhe përfaqësuesit e Komunave te: Prishtinës, Ferizajt, Mitrovices, Graqanices, Mitrovices se Veriut dhe Leposaviqit për përkrahje.

Dear supporters of the project “Support to socio-economic stability through empowerment of micro business sector in Kosovo” implemented by the German organization Help in cooperation with Foundation Kosovo Luxembourg, we wanted to inform you that grant application process in six municipalities has ended.

After an intensive information campaign resulted with the following:

 • In Ferizaj Municipality 187 application received
 • In Mitrovica Municipality 92 application received
 • In Gracanica Municipality 96 application received
 • In North Mitrovica Municipality 77 application received
 • In Leposavic Municipality 223 application received
 • In Prishtina Municipality 227 application received

We are in the selection process and soon we’ll publish the final beneficiaries of the project.

We also wanted to thank all application as well as representatives of the Ministry of Labour and Social Welfare of the Government of the Republic of Kosovo and representatives of municipalities of: Prishtina, Ferizaj, Mitrovica, Gracanica, North Mitrovica and Leposavic for the support.

Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik përmes fuqizimit të mikro-bizneseve në Kosovë

Te nderuar përkrahës te projektit “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik përmes fuqizimit të mikro-bizneseve në Kosovë” zbatuar nga organizata Gjermane Help në bashkëpunim me Fondacionin Kosova Luksemburg, ju njoftojmë se procesi i aplikimit ne gjashte komuna për grante ka përfunduar.

Pas fushatës informuese intensive rezultati është si vijon:

 • Nga Komuna e Ferizajt gjithsej kemi marr 187 aplikacione
 • Nga Komuna e Mitrovices gjithsej kemi marr 92 aplikacione
 • Nga Komuna e Graqanices gjithsej kemi marr 96 aplikacione
 • Nga Komuna e Mitrovices se Veriut gjithsej kemi marr 77 aplikacione
 • Nga Komuna e Leposaviqit gjithsej kemi marr 223 aplikacione
 • Nga Komuna e Prishtinës gjithsej kemi marr 227 aplikacione

Jemi ne proces te përzgjedhjes dhe se shpejti do i publikojmë përfituesit final te granteve nga ky projekt.

I falënderojmë te gjithë kandidatët për aplikacionet e tyre, po ashtu përfaqësuesit nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale te Qeverise se Republikës se Kosovës si dhe përfaqësuesit e Komunave te: Prishtinës, Ferizajt, Mitrovices, Graqanices, Mitrovices se Veriut dhe Leposaviqit për përkrahje.

Dear supporters of the project “Support to socio-economic stability through empowerment of micro business sector in Kosovo” implemented by the German organization Help in cooperation with Foundation Kosovo Luxembourg, we wanted to inform you that grant application process in six municipalities has ended.

After an intensive information campaign resulted with the following:

 • In Ferizaj Municipality 187 application received
 • In Mitrovica Municipality 92 application received
 • In Gracanica Municipality 96 application received
 • In North Mitrovica Municipality 77 application received
 • In Leposavic Municipality 223 application received
 • In Prishtina Municipality 227 application received

We are in the selection process and soon we’ll publish the final beneficiaries of the project.

We also wanted to thank all application as well as representatives of the Ministry of Labour and Social Welfare of the Government of the Republic of Kosovo and representatives of municipalities of: Prishtina, Ferizaj, Mitrovica, Gracanica, North Mitrovica and Leposavic for the support.