[ALB]

Më 31.10.2021 në orën 16:00 ka përfunduar edhe zyrtarisht faza e aplikimit për grante.
Në kuadër të projektit “Fuqizimi socio-ekonomik i Ballkanit Perëndimor”.
Vëmendje: të drejtë aplikimi kanë pasur vetëm qytetarët nga Komunat e përfshira në projekt.
Në Klinë do të ofrohen së paku 30 grante, Malishevë – 25, Rahovec – 25, Skënderaj – 20, Dragash – 20, Kamenicë – 20 dhe Shtime – 20.
Ky projekt financohet nga Qeveria Gjermane dhe komunat partnere ndërsa zbatohet nga organizata Help Kosovo.
Përkrahja do t’u ofrohet grupeve të cënueshme shoqërore përfshirë këtu gratë, të rinjt, anëtarët e komuniteteve jo-shumicë, personave me aftësi të kufizuara etj.
Vlera mesatare e një granti, për një përfitues, është 2,000.00 Euro në formë te pajisjeve.
Suksese të gjithë aplikuesve.

[ENG]

On 31.10.2021 at 16:00, the period of grant application officially finalized.
Within the framework of the project “Socio-economic empowerment of the Western Balkans”.
Attention: the right to apply was only available for the Municipalities involved in the project.
At least 30 grants will be offered in Klina, Malisheva – 25, Rahovec – 25, Skënderaj – 20, Dragash – 20, Kamenica – 20 and Shtime – 20.
This project is funded by the German Government and partner municipalities and implemented by Help Kosovo.
Support will be provided to vulnerable groups involved here, young people, members of non-majority communities, those with disability skills, etc.
The average value of a grant, for a beneficiary, is 2,000.00 Euros in the form of structure.
Success to all applicants.