1200 kg patate dhe nje pako maska mbrojtese u shperndane per komunitetet Rom, Ashkali, Egjiptian ne Fushe Kosove. Falenderojme kompanine Agrovin per donacionin e dhene ndaj Help si dhe Shoqatën “Gratë e Bashkuara” nga fshati Komogllave për qepjen e maskave, ndihme e cila u ofrua sot ne kuader te mbeshtetjes ne menaxhimin e situates ndaj pandemise Covid-19.