Help ka mbeshtetur me nga një rrobalarëse disa familje në Komuna të ndryshme për tu lehtesuar sado pak funksionimin sidomos gjatë kohës së pandemisë Covid-19.


Help supported with washing machines several families in different municipalities to facilitate their living conditions, especially during the pandemic Covid-19.