Help Mission in Kosovo was honored with gratitude on the 24th anniversary of the Correctional Service Institution operation in Kosovo.
Thanks to the successful partnership so far it has been possible to equip the Correctional Centers with work equipment, trainings have been organized for the staff as well as for the inmates within the component of rehabilitation and resocialization in the society.
***
Misioni i Help në Kosovë u nderua me mirënjohje në 24 vjetorin e funksionimit të Institucionit të Shërbimit Korrektues në Kosovë.
Falë partneritetit të suksesshëm deri tani është arritur që të pajisen Qendrat Korrektuese me pajisje për punë, si dhe janë organizuar trajnime për stafin e poashtu edhe për të mbajturit përmes komponentit të rehabilitimit dhe risocializimit në shoqëri.