Help Misioni në Kosovo bën thirrje për aplikim për grante në kuadër të projektit “Përfshirja dhe Fuqizimi Ekonomik në Ballkanin Perëndimor” i cili do të realizohet në komunat: Prishtinë, Junik, Mamushë, Lipjan, Mitrovicë e Jugut, Prizren dhe Pejë.
Ky projekt financohet nga Qeveria Gjermane, komunat partnere ndërsa zbatohet nga organizata Help në Kosovë.
Të drejtë aplikimi për vitin 2023 kanë qytetarët nga komunat e përfshira në projekt.
Format për aplikim mund të merren gjatë takimeve informuese në komunën tuaj apo të shkarkohen nëpërmjet ueb faqes në linkun: www.help-kosovo.org.

UDHËZUES

DORËZIMI I APLIKACIONEVE

  • Përmes postës – Aplikacionet e plotësuara dhe dokumentet mbështetëse duhet të dorëzohen me postë në adresën:

Help Kosove
Fahu postar Nr: 23
10 000 Prishtinë
Republika e Kosovës

Klikoni Download për ta shkarkuar aplikacionin për grante në gjuhën shqipe.

Ju duhet të aplikoni vetëm në një nga mënyrat e ofruara.

Data e fundit për aplikim është 19.05.2023, ora 16:00.

_____________________________________________

Help Misija na Kosovu poziva za podnošenje prijava za grantove u okviru projekta “Inkluzija i ekonomsko osnaživanje na Zapadnom Balkanu“ koji će se sprovoditi u opštinama: Prishtina, Junik, Mamuša, Lipljan, Južna Mitrovica, Prizren i Peć.
Ovaj projekat se finansuje od Nemačke Vlade, partnerske opštine, dok ga sprovodi organizacija Help u Kosovi.
Pravo prijave za 2023. imaju građani opština uključenih u projekat.
Obrasci za prijavu mogu se dobiti tokom informativnih sastanaka u vašoj opštini ili preuzeti preko veb stranice na linku: www.help-kosovo.org.

USLOVI

PODNOŠENJE POPUNJENIH APLIKACIJA

  • Preko pošte – Popunjene aplikacije i prateća dokumentacija moraju biti dostavljena poštom na adresu:

Help Kosovo,
Poštanski fah br. 23
10000 Priština
Republika Kosovo

Kliknite na „Download” da preuzmete aplikaciju za grant na srpskom jeziku

Potrebno je samo da se prijavite na jedan od ponuđenih načina.

Poslednji datum za prijavu je 19. maj 2023, petak, 16:00 časova.