Organizata Help Kosovo ka zbatuar vizitat konsultative tek klientët/përfituesit në lëminë e Bujqësisë, që kanë përfituar nga skemat e granteve të Help gjatë vitit 2020.
Qëllimi i këtyre vizitave është vlerësimi i nevojave dhe njohurive të fermerëve, duke krijuar një pasqyrë të situatës në terren dhe duke ofruar këshilla profesionale për mbarvajtjen e kulturave bujqësore.
Help Kosovo has implemented consultative visits to clients / beneficiaries in the field of Agriculture, who have benefited within Help grant schemes during 2020.
The purpose of these visits is to assess the needs and knowledge of farmers, by creating an overview of the situation on the ground and providing professional advice on the development of agricultural crops.