Coordination meeting between Kosovo Correctional Service and Help

Coordination meeting between Kosovo Correctional Service and Help – Hilfe zur Selbsthilfe within the project “Support to socio-economic stability in the western Balkans region 2019-2020”. The overall objective of the program is to empower economically and socially vulnerable groups and enable social inclusion. Help and Kosovo Correctional Service will co-operate in supporting to correctional centres in the rehabilitation and re-socialization of convicts.
***
Takim koordinues mes Shërbimit Korrektues të Kosovës dhe Help – Hilfe zur Selbsthilfe në kuadër të projektit “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2019-2020”. Qëllimi i projektit është fuqizimi i grupeve të rrezikuara ne sferën ekonomike dhe atë sociale dhe ofrimi i mundësive për përfshirje ne jetën shoqërore. Help dhe Shërbimi Korrektues i Kosovës do të bashkëpunojnë ne mbështetje për qendrat korrektuese në rehabilitimin dhe risocializimin e të dënuarve.

Coordination meeting between Kosovo Correctional Service and Help

Coordination meeting between Kosovo Correctional Service and Help – Hilfe zur Selbsthilfe within the project “Support to socio-economic stability in the western Balkans region 2019-2020”. The overall objective of the program is to empower economically and socially vulnerable groups and enable social inclusion. Help and Kosovo Correctional Service will co-operate in supporting to correctional centres in the rehabilitation and re-socialization of convicts.
***
Takim koordinues mes Shërbimit Korrektues të Kosovës dhe Help – Hilfe zur Selbsthilfe në kuadër të projektit “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2019-2020”. Qëllimi i projektit është fuqizimi i grupeve të rrezikuara ne sferën ekonomike dhe atë sociale dhe ofrimi i mundësive për përfshirje ne jetën shoqërore. Help dhe Shërbimi Korrektues i Kosovës do të bashkëpunojnë ne mbështetje për qendrat korrektuese në rehabilitimin dhe risocializimin e të dënuarve.