Certifikohen 43 përfitues të aftësimit profesional nga Kamenica

Certifikohen 43 përfitues të aftësimit profesional nga Kamenica.
Perfituesit u aftesuan ne keto fusha: 8 per ngrohje qendrore, 3 per saldim, 16 per rrobaqepesi, 14 per floktari dhe 2 per teknologji informative.
Përmbledhje e projektit
Projekti “Përkrahje Zhvillimit të Qëndrueshëm Ekonomik në Nivel Komunal”, i financuar nga Ministria e Administrimit te Pushtetit Lokal te Qeverise se Republikës se Kosovës dhe Ministria e Punëve te Jashtme te Qeverise Gjermane dhe zbatuar nga Help në periudhë kohore 5 mujore. Komuna e Kamenicës dhe Help do të bashkëpunojnë në çështjet e mëposhtme gjatë zbatimit të projektit: Mbështetje për zbatimin e Strategjisë Zhvillimore te Komunës se Kamenicës. Mbështetje ne ndërtim te kapaciteteve njerëzore përmes trajnimeve profesionale. Mbështetje zhvillimit te ndërmarrësisë dhe ndërmarrjeve të vogla, veçanërisht në funksion të rritjes së punësimit dhe krijimit të vendeve të reja te punës si dhe krijimin e kushteve konkurruese për tërheqjen e investimeve.
Qëllimi i projektit
Projekti fokusohet në ngritjen e kapaciteteve të grupeve të cenueshme ne sferën ekonomike dhe shoqërore, ne mënyrë që te ju krijohen mundësitë për pjesëmarrje aktive në shoqëri. Përderisa objektiva është zvogëlimi i nivelit të varfërisë në mesin e grupeve ekonomikisht të cenueshme. Help do te ofroje trajnime profesionale për se paku 40 qytetare te Komunës se Kamenicës. Identifikimi dhe rrjetëzimi me partnerë brenda kuadrit të projektit me vëmendje të veçantë tek bizneset e vogla.

Certifikohen 43 përfitues të aftësimit profesional nga Kamenica

Certifikohen 43 përfitues të aftësimit profesional nga Kamenica.
Perfituesit u aftesuan ne keto fusha: 8 per ngrohje qendrore, 3 per saldim, 16 per rrobaqepesi, 14 per floktari dhe 2 per teknologji informative.
Përmbledhje e projektit
Projekti “Përkrahje Zhvillimit të Qëndrueshëm Ekonomik në Nivel Komunal”, i financuar nga Ministria e Administrimit te Pushtetit Lokal te Qeverise se Republikës se Kosovës dhe Ministria e Punëve te Jashtme te Qeverise Gjermane dhe zbatuar nga Help në periudhë kohore 5 mujore. Komuna e Kamenicës dhe Help do të bashkëpunojnë në çështjet e mëposhtme gjatë zbatimit të projektit: Mbështetje për zbatimin e Strategjisë Zhvillimore te Komunës se Kamenicës. Mbështetje ne ndërtim te kapaciteteve njerëzore përmes trajnimeve profesionale. Mbështetje zhvillimit te ndërmarrësisë dhe ndërmarrjeve të vogla, veçanërisht në funksion të rritjes së punësimit dhe krijimit të vendeve të reja te punës si dhe krijimin e kushteve konkurruese për tërheqjen e investimeve.
Qëllimi i projektit
Projekti fokusohet në ngritjen e kapaciteteve të grupeve të cenueshme ne sferën ekonomike dhe shoqërore, ne mënyrë që te ju krijohen mundësitë për pjesëmarrje aktive në shoqëri. Përderisa objektiva është zvogëlimi i nivelit të varfërisë në mesin e grupeve ekonomikisht të cenueshme. Help do te ofroje trajnime profesionale për se paku 40 qytetare te Komunës se Kamenicës. Identifikimi dhe rrjetëzimi me partnerë brenda kuadrit të projektit me vëmendje të veçantë tek bizneset e vogla.