Monitorimi i klientëve të NSH-ve të vitit 2018 (Istog, Deçan, Suharekë, Lipjan, Mitrovicë dhe Shtërpcë)

Monitorimi në Komunën e Gjakovës

Monitorimi në Komunën e Graçanicës

Monitorimi në Prizren