Shpërndarja e mjeteve të kopshtarisë për komunitetet në Kosovë (tetor 2018)

Shpërndarja e pajisjeve në Istog, Suharekë, Deçan, Lipjan, Mitrovicë, Mitrovicë Veri dhe Shtërpcë (2018)

Shpërndarja e pajisjeve në Pejë, Prizren, Novobërd dhe Vushtrri (2017)