Sesionet e informimit për Programin e Trajnimit të Vetë-Punësimit (Gjilan, Viti, Kaçanik dhe Han të Elezit)

Sesionet informative në Komunën e Deçanit 2018

Sesionet informative në Komunën e Istogut 2018

Sesionet informuese në Komunën e Lipjanit 2018

Sesionet informative në Komunën e Mitrovicës 2018

Sesionet informative në Komunën e Mitrovicës së Veriut 2018

Sesionet informative në Komunën e Suharekës 2018

Sesionet informuese në Komunën e Shtërpcës 2018

Sesionet informative në Komunën e Gjakovës 2016

Sesionet informuese në Komunën e Gjilanit 2016

Sesionet informative në Komunën e Prishtinës 2016

Sesionet informuese në Komunën e Vushtrrisë 2016

Sesionet informative në Komunën e Prishtinës 2015

Sesionet informuese në Komunën e Graçanicës 2015

Sesionet informuese në Komunën Ferizaj 2015

Sesionet informuese në Komunën Leposaviq 2015

Sesionet informative në Komunën Veriore të Mitrovicës 2015