Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit me Komunën e Graçanicës

Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit me Komunën e Prizrenit

Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit me Komunën e Obiliqit

Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit me Komunën e Fushë Kosovës

Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit me Shërbimin Korrektues të Kosovës

Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit me Komunën e Kamenicës

Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit me Komunën e Kaçanikut

Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit me Komunën e Elez Hanit

Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit me Komunën e Vitisë

Nënshkrimi i marrëveshjes me Komunën e Gjilanit

Nënshkrimi i Marrëveshjes ndërmjet Ndihmës dhe MAPL-së

USAID Fuqizimi i marrëveshjes së partneritetit me  Help Kosovo

Help Kosovo nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi me Bashkinë e Suharekës

Help Kosovo nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Komunën e Shtërpcës

Help Kosovo nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Bashkinë e Mitrovicës

Help Kosovo nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Bashkinë e Mitrovicës

Help Kosovo nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Bashkinë e Istogut

Help Kosovo nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Bashkinë e Deçanit

Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Help dhe MPMS

Help Kosovo nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me KOmunëne Vushtrrisë

Help Kosovo nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Komunën e Shtërpcës

Help Kosovo Kosova nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Komunën e Pejës

Help Kosovo nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Bashkinë e Prizrenit

Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Help dhe MPMS

Help Kosovo nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Komunën e Gjakovës

Help Kosovo nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Komunën e Prishtinës

Help Kosovo nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Komunën e Gjilanit

Help Kosovo nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Komunën e Mitrovicës

Help Kosovo nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Komunën e Graçanicës

Help Kosovo nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Komunën e Leposaviçit

Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit me Komunën Veriore të Mitrovicës

Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit me Komunën e Ferizajt

Nënshkrimi i Marrëveshjes me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale