Për Ditën Ndërkombëtare të Gruas, Help dhuroi një makinë për qëndisje dhe materiale shkollore në Qendrën për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve në Mitrovicë. Gratë e strehimores, ndjekin kurse rrobaqepsie dhe kjo makinë do t’u mundësojë atyre të zgjerojnë më tej aftësitë e tyre dhe të zhvillojnë gjendjen e tyre ekonomike për t’u vetëpunësuar dhe për të ruajtur mirëqenien sociale për fëmijët e tyre. Në këtë ditë, është e rëndësishme të kujtojmë se zhvillimi shoqërisë sonë matet në fuqizimin e të gjitha grave dhe mundësimin e zhvillimit të tyre social dhe ekonomik.
***
For International Women’s Day, Help Mission in Kosovo donated an embroidery sewing machine and school supplies to the Centre for Protection of Women and Children in Mitrovica. The women of the shelter, attend sewing courses and this machine will enable them to further develop their skills and enhance their economic situation to become self-employed and maintain social welfare for their children. On this day, it is important to remember that the strength of our society is measured in empowering other women and enabling their social and economic development.