Help Mission in Kosovo has delivered the contingent with raw material to Dubrava Prison in order to produce waste bins in the Municipality of Prishtina.

Caring for the environment and providing security to citizens has united the synergy between Help Kosovo, Municipality of Prishtina and the Kosovo Correctional Service.

This activity will engage prisoners in this center in carrying out work on the production of baskets and fences with the support of Help Kosovo.
Some time ago, Help Kosovo supported this center with professional welding equipment and training with ISO standards where more than 20 people (from staff and prisoners) are trained.

***

Misioni i Help në Kosovë ka dorëzuar kontigjentin me material/lëndën e parë në Burgun e Dubravës me qëllim të prodhimit të shportave të mbeturinave në Komunën e Prishtinës.

Kujdesi ndaj ambientit dhe ofrimi i sigurisë së qytetarëve ka bashkuar sinergjinë mes Help Kosovo, Komunës së Prishtinës dhe Shërbimit Korrektues të Kosovës.

Ky aktivitet do të angazhojë të burgosurit në këtë qendër në kryerjen e punëve rreth prodhimit të shportave dhe rrethojave me anë të mbështetjes së Help Kosovo.
Kohë më parë Help Kosovo ka mbështetur këtë qendër me pajisje profesionale për saldim dhe trajnime me ISO standarde ku janë aftësuar më shumë se 20 persona (nga stafi dhe të burgosurit).