Help Kosovo ka implementuar aktivitet të financuar nga Ambasada e Luksemburgut në Kosovë duke mbështetur Shtëpitë e Sigurta me pajisje për të kontribuar drejtpërdrejt në një nga kategoritë më të prekshme të shoqërisë.

Përfituesit nga ky projekt janë dhjetë shtëpi të sigurta (strehimore për gra dhe fëmijë) në Prishtinë (3), Prizren, Pejë, Gjakovë, Ferizaj, Gjilan, Novoberd dhe Mitrovica.
_______________________
Help implemented an activity financed by Luxembourg Embassy in Kosovo by supporting Safe Houses with equipment to contribute directly to one of the most vulnerable society categories.

The beneficiaries profiting from this project are ten safe houses (shelters for women and children) in Prishtina (3), Prizren, Peja, Gjakova, Ferizaj, Gjilan, Novoberd and Mitrovica.