MFK – WEE sub-site information (Serbian)

Žene u energetici – JEDNOSTAVNA KOMPONENTA

Milenijumska fondacija Kosovo (MFK) pokrenula je završnu komponentu Programa za žene energetske preduzetnice (WEE), šemu bespovratnih sredstava za Pilot JEDNOSTAVNU grupu koja nudi grantove za mikro preduzeća i novoosnovana preduzeća u vlasništvu žena u odabranim opštinama širom Kosova. Ovi grantovi su dizajnirani da pomognu ženama preduzetnicama na Kosovu da unaprede svoje poslovanje efikasnijom upotrebom energije.

Pilot šema grantova za JEDNOSTAVNU grupu će se u početku primenjivati u sledećim opštinama: Uroševac, Kosovo Polje, Đakovica, Gnjilane, Gračanica, Severna Mitrovica, Podujevo, Priština i Prizren.

Ova komponenta osmišljena je za nova preduzeća sa sjajnim idejama, s veoma ograničenim fondovima ili s manjim socijalnim prednostima, a sa investicijskim potrebama do €3,000, uključivši 15% vlastitog učešća.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI

Mikro-preduzeća u ženskom vlasništvu i novoosnovana preduzeća koja žela da unaprede svoje poslovanje sa energetski efikasnim tehnologijama i/ili sa merama za uštedu energije:

  • Sa barem 51% u ženskom vlasništvu
  • Sa manje od 5 zaposlenih
  • Novoosnovano preduzeće u ženskom vlasništvu ili individualne preduzetnice
  • Locirano u jednoj od opština uključenim u Pozivu za prijave
  • Novoosnovana preduzeća koja rade, ali još nisu registrovana potiču se na prijavu. Takva preduzeća, kojima se dodele bespovratna sredstva, moraće da završe svoju registraciju kao deo uslova za bespovratna sredstva i pre verifikacije projekta, ili će sredstva morati da budu vraćena u MFK.
  • Kojima su potrebna investicijska bespovratna sredstva od ne više od €3.000 (uključivši 15% vlastitog učešća)
  • Koja žele da unaprede svoje poslovanje sa energetski efikasnijim tehnologijama i/ili sa merama energetskih ušteda.

Kako se prijaviti:

Preuzmite obrazac za prijavu sa veb stranice MFK: https://millenniumkosovo.org/sk/ve_grants/thjeshte/

Ili veb stranice Help-a: www.help-kosovo.org

Ili uzmite štampani primerak iz opština učesnica

Kada popunite sve dokumente, pošaljite ih putem:

Emaila: apply@help-kosovo.org

Pošte: Help Kosovo, Poštanski Fah 23, 10 000, Priština, Republika Kosovo

Viber i / ili VatsApp na: +383 44 163 100, ili

Preko opštinskih službenika: Direkcija za Ekonomski Razvoj i Direkcije za Zajednice

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za prijave za Pilot Grupu JEDNOSTAVNIH grantova otvorene su do 4. Juna 2021. u 22:00 sata. 

Preuzianje: Aplikacija za grant 2021 (Srpski)

Flyer (srpski)

Opreme za grant