Faruk Temo is a client from the Municipality of Prizren in 2017.He is engaged as a manufacturer of machinery for food. The client has started using the equipment donated by Help Kosovo and is satisfied with the quality of them. Their market is mainly for Restaurant because they offer services for equipment such as meat mixers, machines and grills. Their future plans are to open a factory where they can produce machines for Restaurants in Kosovo.

Faruk Temo është klient i Help nga Komuna e Prizrenit në vitin 2017. Ai punon si prodhues i makinerive të ndryshme për ushqim. Klienti ka filluar përdorimin e pajisjeve të dhuruara nga Help dhe është shprehur i kënaqur me cilësinë e tyre. Tregu i tyre është kryesisht për Restorant sepse ato ofrojnë shërbime për pajisje të tilla si miksera, makina dhe skara. Planet e tyre të ardhshme janë të hapin një fabrikë të vogël ku mund të prodhojnë makina për restorantet në Kosovë.