Ali Muçaj is a young entrepreneur from Decan. He owns and operates repair shop for smartphones and other mobile technology.

He has applied and received a grant from Help, in order for him to purchase high precision technology for smartphone repairs. The requested equipment enables the client to make high precision repairs in the smartphones, that otherwise would be thrown away. With the received equipment, he has managed to expand his services, as well as his market; smartphone repair shops from surrounding municipalities are now bringing their phones to repair at Mr. Muçaj’s shop. After receiving the grant, he has registered his business activity and employed one person, as well as registered himself as self-employed.
***
Ali Muçaj është një sipërmarrës i ri nga Deçani. Ai është pronar dhe serviser në I një dyqani riparimi për telefona të menqur dhe të teknologjisë mobile. Ai ka aplikuar dhe ka marrë një grant nga Help, në mënyrë që ai të blejë pajisje të teknologjisë së lartë precize për riparime të këtyre pajisjeve. Pajisjet e kërkuara i mundësojnë klientit të që bëjë riparime me precizitet të lartë në telefonat e mençur, të cilët përndryshe do të duheshin të hudheshin. Me pajisjet e marra, ai ka arritur të zgjerojë shërbimet e tija si dhe tregun e tij; dyqanet e riparimit të smartfonëve nga komunat përreth tani po sjellin telefonat e tyre për t’u riparuar në dyqanin e z. Muçaj. Pas marrjes së grantit, ai ka regjistruar aktivitetin e tij të biznesit dhe ka punësuar një person, si dhe është regjistruar si i vetëpunësuar.
***
Ali Mucaj je mladi preduzetnik iz Dečana. Poseduje i posluje servis za pametne telefone i druge mobilne tehnologije. G. Mucaj aplicirao i dobio grant od Helpa, kako bi kupio tehnologiju visoke preciznosti za popravke pametnih telefona. Tražena oprema omogućava klijentu da vrši remont visoke preciznosti u pametnim telefonima, koji bi inače bili bačeni. Sa primljenom opremom, G. Mucaj je uspeo da proširi svoje usluge, kao i njegovo tržište; prodavnice pametnih telefona iz okolnih opština sada donose svoje telefone za popravku u prodavnici g. Mucaja. Po primanju granta, on je registrovao svoju delatnost i zaposlio jedno lice, kao i registrovao sebe kao samozaposlen.