Help ka mbeshtetur Departamentin per Mbeshtetje te Policise se Kosoves me 1600 maska mbrojtese per te lehtesuar operimin e policeve gjate situates se krijuar nga Covid-19.
Pranimi eshte bere nga Hamdi Hyseni ud i Departamentit per Sherbime Mbeshtetese.
Falenderim i veçantë për Shoqatën Gratë e Bashkuara nga Ferizaj për qepjen e maskave në baza vullnetare.
Help supported the Kosovo Police Support Department with 1600 protective masks to facilitate the operation of police officers during the situation created by Covid-19.
The acceptance was made by Hamdi Hyseni, acting head of the Department for Support Services.
Special thanks to the Women’s Association of Ferizaj for sewing masks on voluntary basis.